آسيب‌شناسي قيام انقلابي بحرين

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* جواد مددي

* كارشناس ارشد مطالعات منطقه‌اي 

چکیده

حركت مسالمت‌آميز مردم بحرين كه در سال ۲۰۱۱ شروع شد، هر چند موجب افزايش سطح هوشياري مردم، ارتقاي گفتمان ديني، افزايش نقش زنان، آگاهي جوانان انقلابي و پيشرفت ديپلماسي تكنولوژيك اطلاع‌رساني شد كه نقش مهمي در افشا و مستند كردن رفتارهاي غيرقانوني و برملا كردن دروغ رژيم بحرين داشت، در عين حال با چالش‌هايي جدي مواجه شده است كه بر وضعيت حال و آينده انقلاب تأثيرگذار خواهد بود. اين چالش‌ها بعضاً متأثر از ساختارها و كارگزاران داخلي يا به دليل بعد منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي اين بحران است. بر اين مبنا نوشتار پيش‌ رو آسيب‌شناسي انقلاب بحرين را با استفاده از نظريه ساختار- كارگزار مورد اهتمام قرار داده است.

واژگان کلیدی

بحرین، آسیب‌شناسی، قیام انقلابی، ساختار، کارگزار

عنوان مقاله [English]

Pathology of Bahrain revolutionary uprising

نویسنده  [English]

Javad. Madadi

چکیده [English]

Abstract

Although the peaceful people of Bahrain began in 2011, increased the level of public awareness, promote religious dialogue, increasing the role of women, youth awareness of the technological revolution and the development of policy but an important role in uncovering and documenting illegal behavior exposes the lie of Bahrain, Yet faced with serious challenges that will affect the present and future situation.

These challenges are often influenced by the structures and internal staff or the regional and international dimensions of the crisis, these levels are also influenced.

Therefore the present article pathology Bahrain revolution using the theory of effort put Structural- agent.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Bahrain, Pathology, Revolutionary uprisings, Structure, the agent

عنوان مقاله [العربية]

مواطن ضعف الثورة البحرینیة

چکیده [العربية]

المخلص

إنطلق الحراک السلمي للشعب البحریني سنة ۲۰۱۱ وعلی الرغم أن هذا الحراک أدی إلی رفع مستوی الوعی لدی الشعب و تعزیز الحوار الدینی و معرفة الشباب الثوریین وزیادة دور المرأة و تطویر التقنیة المعلوماتیة التي کانت لها دور کبیر فی فضح أکاذیب النظام البحریني، لکن قدواجه بتحدیات خطیرة من شأنها أن تؤثر علی الوضع الحالی والقادم للثورة فی هذا البلد. هذه التحدیات أحیانا تتأثر من الهیاکل والقوی الداخلیة أو من القوی الإقلیمیة والدولیة. المقال هذا یسلط الضوء علی مواطن ضعف الثورة البحرینیة أو باثولوجیا هذه الثورة بإستخدام نظریة الهیکل ـ القوی الداخلیة.

الكلمات المفتاحية

البحرین، باثولوجیا، الثورة الشعبیة، الهیکل، القوی الداخلیة

منابع فارسي

ـ «بحرین و هم‌پیمانان آن راه اشتباهی را طی می‌کنند»، موجود در وب سايت مهر:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query

ـ «سفر غیر منتظره گیتس به ریاض/ آمریکا برای حفظ متحدان تلاش می‌کند»، قابل دستيابي در:

http://www.afghannews.ir/showDetails.aspn?newSid=10507.

ـ «یک سالگی انقلاب مردم بحرین و دلایل آمریکا برای حفظ آل خلیفه»، موجود در:

http://www.mehrnews.com/fa/News/532967.

ـ استونز، راب (۱۳۷۹)، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران: نشر مركز.

ـ بغیری، علي (۱۳۹۳)، خیزش بحرین، بررسی تحولات دهه دوم قرن ۲۱، مؤسسه اندیشه‌سازان نور.

ـ خبرگزاري مهر، سلسله نوشته‌هاي ساختار سياسي بحرين، در سايت: httP//www.mehrnews.com/fa

ـ دیپلماسی ایرانی    (۴ خرداد ۱۳۹۰)، «عراق در مثلث ايران ـ بحرين» عربستان»، در:

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/13108.html

ـ شمس‌الدين (۲۰۱۳)، ايمان (۷/۱/۲۰۱۳)، «الثوره البحرينه و تحيات الراهن و المستقبل»، قابل دسترسي در:

ـ شیعه آنلاین ۱۵ (خرداد ۱۳۹۰)، «نتیجه سفر مقتدی صدر به بحرین چه بود؟» در:

http://www.shia-online.ir/article.asp?id=18576&cat=1

ـ مارش، ديديد و جري استوكر، روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه امير محمد حاج يوسفي، چاپ دوم، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/7321.html.

 

منابع لاتين

– Barkey, Henri J, (April 26, 2011), “Turkey and the Arab Spring”, Carnegie.

– Louėr, Laurence (2008), Transnational Shia Politics: Religious and Political Networks in the Gulf, New York: Columbia University Press.

– Today Zaman(b), (2011-03-24),”Turkey Says Gulf Troops in Bahrain must be Temporary”.

– http://idsp.ir/fa/pages/?cid=1

– http://idsp.ir/fa/pages/?cid=3387

– http://www.moqavemat.ir/?a=content.id&id=53238