میدان قانا و کاریش و تأثیر آن بر موقعیت‌های حزب‌الله لبنان

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست وسوم، شماره ۲، پياپي ۹۰، تابستان ۱۴۰۱؛ صفحات ۵-۳۳

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* احسان رفائی

* دکارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه غرب آسیا

چکیده

با کشف میادین گازی در مدیترانه شرقی، ظرفیت جدیدی برای کشورهای مستقر در این حوزه جغرافیایی در بهره‌گیری از این منبع راهبردی ایجاد شد تا در مسیر رفع نیازهای راهبردی خود به انرژی و کاهش مشکلات اقتصادی و وابستگی به منابع خارجی گام بردارند. میادین گازی کاریش و قانا جزو منابعی هستند که به‌دلیل قرار گرفتن در مناقشه مرزهای دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی، امکان شناسایی ذخایر و برداشت از این منابع با ملاحظاتی جدی مواجه بود. اعمال فشار و تهدید حزب‌الله در تعیین تکلیف وضعیت این منابع در پی سوءاستفاده‌های رژیم صهیونیستی از منابع یادشده، به توافق تعیین مرزهای دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی انجامید که بر اساس آن، قانا به لبنان و کاریش به این رژیم واگذار شد. سؤال پژوهش حاضر این است که تأثیر توافق دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی در خصوص میادین گازی قانا و کاریش بر وضعیت حزب‌الله لبنان چگونه خواهد بود. فرضیه پژوهش بیان می‌کند: «صیانت حزب‌الله از منافع ملی لبنان در حوزه انرژی قانا و کاریش، ضمن تثبیت کنشگری سیاسی و ملی این جنبش در لبنان، عرصه جدیدی برای افزایش توان بازدارندگی نامتقارن حزب‌الله در حوزه دریایی و انرژی در مقابل رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند.»

واژگان کلیدی

قانا، کاریش، حزب‌الله، بازدارندگی، بازدارندگی نامتقارن، لبنان، رژیم صهیونیستی

عنوان مقاله [English]

Qana and Karish field and its effect on the positions of Hezbollah in Lebanon

نویسنده  [English]

Ehsan Refai

چکیده [English]

Abstract

With the discovery of gas fields in the Eastern Mediterranean, a new capacity was created for the countries located in this geographical area to take advantage of this strategic resource to meet their strategic energy needs and reduce economic problems and dependence on foreign sources. The Karish and Qana gas fields are among the resources that, due to being in the maritime border dispute between Lebanon and the Zionist regime, the possibility of identifying reserves and extracting from these resources faced serious considerations. Hizbollah’s pressure and threat in determining the conditions of these resources following the Zionist regime’s abuses of the said resources led to an agreement to determine the maritime borders of Lebanon with the Zionist regime, based on which Qana was handed over to Lebanon and Karish to the regime. The question of the current research is, how will the effect of the naval agreement between Lebanon and the Zionist regime regarding the gas fields of Qana and Karish be on the situation of Hezbollah in Lebanon? The hypothesis of the research states: “Hezbollah’s protection of Lebanon’s national interests in the Qana and Karish field of energy, stabilizing the political and national activism of this movement in Lebanon, creates a new arena for increasing the asymmetric deterrence power of Hezbollah in the field of maritime and energy against the Zionist regime. »

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Qana, Karish, Hezbollah, deterrence, asymmetric deterrence, Lebanon, Zionist regime

عنوان مقاله [العربية]

حقول الغاز قانا و کاریش وأثرها على مواقف حزب الله فی لبنان

چکیده [العربية]

المخلص

مع اكتشاف حقول الغاز فی شرق البحر الأبیض المتوسط ، تم إنشاء قدره جدیده للدول الواقعه فی هذه المنطقه الجغرافیه للاستفاده من هذا المورد الاستراتیجی لتلبیه احتیاجاتها الاستراتیجیه من الطاقه وتقلیل المشاكل الاقتصادیه والاعتماد على المصادر الأجنبیه. یعد حقلا غاز كاریش وقانا من الموارد التی واجهت إمكانیه تحدید الاحتیاطیات واستخراجها من هذه الموارد‌، بسبب الخلاف الحدودی البحری بین لبنان والنظام الصهیونی‌، ملاحظات جدیه. أدى ضغط حزب الله وتهدیده فی تحدید مكانه هذه الموارد فی أعقاب تجاوزات النظام الصهیونی لهذه الموارد إلى اتفاق لتحدید الحدود البحریه للبنان مع النظام الصهیونی‌، والتی على أساسها سلمت قانا إلى لبنان و کاریش إلی النظام الصهیونی. سؤال البحث الحالی كیف سیكون تأثیر الاتفاق البحری بین لبنان والنظام الصهیونی على حقول الغاز فی قانا وکاریس على أوضاع حزب الله فی لبنان؟ تنص فرضیه البحث على أن «حمایه حزب الله للمصالح الوطنیه للبنان فی مجال الطاقه والعمل‌، مع تثبیت النشاط السیاسی والوطنی لهذه الحركه فی لبنان‌، یخلق ساحه جدیده لزیاده قوه الردع غیر المتكافئه لحزب الله فی المیادین البحریه والطاقه ضد الكیان الصهیونی».

الكلمات المفتاحية

قانا‌، كاریش‌، حزب الله‌، الردع‌، الردع غیر المتكافئ‌، لبنان‌، النظام الصهیونی