امکان‌سنجی راهبردی کردن روابط با پشتون‌ها

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۳، پياپي ۸۳، پاییز ۱۳۹۹؛ صفحات۱۷۳-۱۹۷

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* زهرا محمودی

* دکترای علوم سیاسی و کارشناس حوزه افغانستان و پاکستان 

چکیده

ارتباط با مردم به موازات ارتباط با دولت‌‌ها، از مؤلفه‌های سیاست خارجی ایران است. در واقع، جمهوری اسلامی با توجه به ماهیت اعتقادی و ایدئولوژیک خود، در کنار ارتباط با حاکمیت‌ها، ارتباط با مردم را در دستورکار قرار داده است. منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که امنیت پایداری را در مرزهای خود ایجاد کند. عمده مرزهای ایران با افغانستان، پشتون‌نشین است. به دلیل همسایگی با افغانستان، وجود ارتباط حسنه با قوم پشتون‌ ضرورت دارد و باید از ظرفیت‌‌های آنها استفاده کرد و اجازه نداد که این پتانسیل در اختیار دشمن قرار گیرد. بنابراین اهمیت ارتباط و تعامل با پشتون‌ها بر کسی پوشیده نیست.

ایران باید رویکرد خود را تغییر دهد و متناسب با شرایط جدید با قوم پشتون کار کند. باید بار دیگر پشتون‌ها را در حوزه تمدنی جمهوری اسلامی ایران تعریف کرد. برای انجام این کار، ابتدا نیاز است نوعی تبارشناسی از قوم پشتون صورت بگیرد و بر اساس آن، راهبردنویسی شود. از میان سه دسته پشتون­ها شامل احزاب و شخصیت‌های متعادل، احزاب و شخصیت‌های افراط‌گرا، احزاب و شخصیت‌های تکنوکرات و غرب‌گراها، جمهوری اسلامی سعی کرده است با هر کدام از آنها تعامل برقرار کند؛ اما باید تغییر رویکرد دهد و به سمت توده و بدنة مردمی پشتون برود. طبیعتاً نمی‌توان یک نسخه کلی و کامل برای این سه دسته پیچید و باید بر اساس دسته‌بندی انجام‌شده و متناسب با هر حزب و گروه و جریان پشتون، اقدام به برنامه‌نویسی کرد. با توجه به شرایط جدید افغانستان، طالبان را باید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در حکومت و در بدبینانه‌ترین حالت، خود حکومت دید.

واژگان کلیدی

پشتون ها، افغانستان، امنیت ملی، حوزه تمدنی ایران، طالبان

عنوان مقاله [English]

Study the possibility of strategic relations with Pashtuns

نویسنده  [English]

Dr. Zahra Mahmoudi

چکیده [English]

Abstract

Communication with the people, in parallel with communication with governments, is one of the components of Iran’s foreign policy. In fact, due to its religious and ideological nature, the Islamic Republic, in addition to its relationship with the governments, has put communication with the people on the agenda. The interests and national security of the Islamic Republic require that it establish stable security within its borders. Most of Iran’s borders with Afghanistan are Pashtun. Due to its proximity to Afghanistan, it is necessary to have good relations with the Pashtun people and their capacities should be used and not allowed to give this potential to the enemy. Therefore, the importance of communication and interaction with the Pashtuns is not hidden from anyone.

Iran must change its approach and work with the Pashtun people in accordance with the new conditions. The Pashtuns must once again be defined in the field of civilization of the Islamic Republic of Iran. To do this, it is first necessary to make a kind of genealogy of the Pashtun people and write a strategy based on it. Out of three categories of Pashtuns, including moderate parties and personalities, extremist parties and personalities, technocratic and Western parties and personalities, the Islamic Republic has tried to interact with each of them; but it must change its approach and move towards the people and the body of the Pashtun people. Naturally, it is not possible to have same recommendation for these three categories, and it is necessary to plan according to the classification and in accordance with each Pashtun party, group and current. Given the new situation in Afghanistan, the Taliban should be seen in the most optimistic state, in the government, and in the most pessimistic state, the government itself.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Pashtuns, Afghanistan, Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Taliban

عنوان مقاله [العربية]

دراسة إمكانية إقامة العلاقات الاستراتيجية مع البشتون

چکیده [العربية]

المخلص

التواصل مع الناس بالتوازي مع التواصل مع الحكومات هو أحد مكونات سياسة إيران الخارجية. في الواقع ، وضعت جمهورية إيران الإسلامية ، بسبب طبيعتها العقائدية والأيديولوجية ، إلى جانب العلاقة مع الحكومات ، العلاقة مع الشعب على جدول الأعمال. تتطلب مصالح الجمهورية الإسلامية وأمنها القومي إرساء أمن دائم داخل حدودها. معظم حدود إيران مع أفغانستان من البشتون ، وبسبب قربها من أفغانستان ، فإن العلاقات الجيدة مع شعب البشتون ضرورية ، ويجب استخدام قدراتهم لمنع تسليم هذه الإمكانية للعدو. لذلك فإن أهمية التواصل والتفاعل مع البشتون لا تخفى على أحد.

يجب على إيران تغيير نهجها والعمل مع شعب البشتون وفقًا للظروف الجديدة وتحديد البشتون في مجال حضارة جمهورية إيران الإسلامية. للقيام بذلك ، يجب أولاً القيام بنوع من الأنساب للشعب البشتوني وبناءً على ذلك ، يجب تحديد استراتيجية. حاولت الجمهورية الإسلامية التفاعل مع كل فئة من فئات البشتون الثلاث ، بما في ذلك الأحزاب والشخصيات المعتدلة والأحزاب والشخصيات المتطرفة والأحزاب والشخصيات التكنوقراطية والغربية. لكن عليها أن تغير نهجها وتتجه نحو المجموعات الشعبية البشتونية. وبطبيعة الحال ، لا يمكن تجميع نسخة كاملة وكاملة من هذه الفئات الثلاث ، ومن الضروري التخطيط حسب التصنيف ووفقًا لكل حزب وجماعة وحالية من البشتون. بالنظر إلى الوضع الجديد في أفغانستان ، يجب أن يُنظر إلى طالبان في الحالة الأكثر تفاؤلاً ، في الحكومة ، وفي الحالة الأكثر تشاؤماً ، في الحكومة نفسها.

الكلمات المفتاحية

البشتون، إيران، أفغانستان، العلاقات الاستراتيجية

منابع فارسی

ـ‌ باقری، اسماعیل، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۰/۴/۱۳۹۹٫

ـ‌ بشکنی، علیرضا، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۰/۴/۱۳۹۹٫

ـ‌ رجایی، علیرضا، «بازخوانی اهمیت ارتباط با پشتون‌ها»، ۲۳/۲/۱۳۹۹٫

ـ‌ رحمانی، حسین، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۰/۴/۱۳۹۹٫

ـ رضوی، حسام، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۳/۳/۹۹٫

ـ‌ زارعی، سعدالله، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۰/۴/۱۳۹۹٫

ـ شریعتی، حسین، « بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۳/۳/۹۹٫

ـ غزالی، ناصر،‌ «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۰/۴/۱۳۹۹٫

ـ کلینی، فرهاد، «بازخوانی اهمیت ارتباط با پشتون‌ها»، ۲۳/۲/۱۳۹۹٫

ـ محمودی، زهرا، «بازخوانی اهمیت ارتباط با پشتون‌ها»،  ۲۳/۲/۱۳۹۹٫

ـ مصاحبه با آقای فتح‌آبادی، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۲۴/۲/۹۹٫

ـ مصاحبه با سید اصغر موسوی، « بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۲۴/۲/۹۹٫

ـ نوروزی، مجتبی، «بازخوانی راهبردی كردن روابط پشتون‌ها با ایران»، ۱۳/۳/۹۹٫

 

منابع انگلیسی

– “Taliban Announce Three-day Eid Ceasefire”, 2020, available: https:// www.dw. com/en/taliban-announce-three-day-eid-ceasefire/a-53548166.

“- Taliban Chief Mullah Hibatullah Akhundzada Could be Dead due to Coronavirus”, 2020, available:https://www.newsintervention.com/taliban-chief-mullah-hibatullah-akhundzada- could-be-dead-due-to-coronavirus/