بحران يمن: الزامات رويارويي با ائتلاف سعودي

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، شانزدهم، شماره ۲، پياپي ۶۲، تابستان ۱۳۹۴؛ صفحات ۶۱-۸۴

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* جواد مددي

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد

چکیده

تجاوز نظامی عربستان سعودی و متحدانش به یمن، این کشور را وارد بحران و منازعه جدیدی کرده و خسارت‌های بسیاری به یمنی‌ها وارد آورده است. ائتلاف سعودی با رویکرد خاص خود و بهره‌گیری از تمام ابزارها از جمله ابزارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی درصدد است موازنه قدرت در یمن را به زیان انصارالله و ارتش یمن و مجموعه نیروهای مقاومت تغییر دهد و در نهایت بر روند سیاسی و نظامی این کشور مسلط شود. تداوم این وضعیت و تغییر شرایط میدانی نيازمند اتخاذ رویکرد نوین نیروهای مقاومت مردمی به رهبری انصارالله برای مقابله با ائتلاف مذکور است. اين رویکرد مستلزم به کارگیری تمام ابعاد قدرت و ابزارهای سخت و نرم به صورتی مناسب و متناسب است. بر همین اساس، مقاله حاضر تلاش دارد الزامات مقابله با ائتلاف سعودی در یمن را در چارچوب راهبرد دیپلماسی عمومی نوین (قدرت هوشمندانه) مفهوم‌بندی و تبیین کند. بر این اساس ضمن اشاره به مؤلفه‌های اساسی رویکرد ائتلاف سعودی در تجاوز به یمن، به جنبه‌های مختلف قدرت سخت و نرم و چگونگی به‌ کارگیری آن برای مقابله با ائتلاف سعودی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی

بحران یمن، ائتلاف سعودی، قدرت هوشمند، غرب آسیا

عنوان مقاله [English]

Yemen crisis: the requirements of coping

 with the Arab coalition

نویسنده  [English]

 Javad Madadi

چکیده [English]

Abstract

The military intervention of Saudi Arabia and its allies in Yemen puts it in the new crisis, conflicts, and causes great damages for Yemenis. Arab coalition tries to change the balance of power in Yemen against Ansar ollah, Yemen army and the forces of resistance and in the end dominates on military and political process of it.

It requires a new approach to cope with the coalition forces by Yemen Resistance led by Ansarollah to continue this situation and change conditions on the ground. This approach needs to use all power dimensions and soft and hard tools appropriately and proportionately.

Accordingly, this paper attempts to explain and conceptualize requirements to cope with the Arab coalition on framework of New Public Diplomacy (Smart power).

According to this, it explains the various aspects of hard and soft power and the ways to use it to cope with Arab coalition while referring to basic components of the Arab coalition approach to invade to Yemen too.

Despite the serious challenges facing the Iraqi political system, it seems that the demands of public opinion in this period instead of solving these challenges and choosing “desirable political discourses to resolve them” are aimed at solving the apparent problems and more immediate, tangible and general demands, such as “service” and “anti-corruption”. Although these two types of challenges can be the result of the issue of quotas in the power structure, but the preference for urgent demands by the community and the support of the Marja from these demands, differed the election results of this period from the initial predictions, which in the present article, while analyzing this subject, attempts are made to write its informative tips and experiences.

 

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Yemen crisis, Arab Coalition, smart power, West of Asia

عنوان مقاله [العربية]

أزمة اليمن: متطلبات مواجهة التحالف السعودي

چکیده [العربية]

المخلص

إن الهجوم العسكري الذي تشنه السعودية وحلفاؤها علی اليمن، أدخل هذا البلد في أزمة وصراع جديدین، وأوقع العديد من الأضرار باليمنيين. ويسعى التحالف السعودي مع نهجه الخاص وبالاستفادة من جميع الأدوات، بما في ذلك الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والدولية، إلی تغيير ميزان القوى في اليمن ضد الجيش اليمني وأنصار الله ولجان المقاومة، ویسيطر في نهاية المطاف علی العملية السياسية والعسكرية في هذا البلد.

واستمرار هذا الوضع وتغيير الظروف الميدانية، يتطلب اتخاذ نهج جديد من قبل لجان المقاومة الشعبية بقيادة أنصار الله، للتعامل مع التحالف المذکور. ویقتضي هذا النهج استخدام جميع جوانب القوة والأدوات الصلبة والناعمة بشکل ملائم ومتناسب. وفقاً لذلك، یحاول هذا المقال شرح متطلبات التعامل مع التحالف السعودي في اليمن، في إطار إستراتيجية الدبلوماسية العامة الجديدة (القوة الذكية). وبناءً عليه، وإلی جانب الإشارة إلى المكونات الأساسية لنهج التحالف السعودي في الاعتداء علی اليمن، یتطرق المقال إلی مختلف جوانب القوة الصلبة والناعمة، وكيفية استخدامها للتعامل مع التحالف السعودي.

الكلمات المفتاحية

الأزمة اليمنية، التحالف السعودي، القوة الذكية، غرب آسيا

منابع فارسي

– احمدی، حسن (١٣٩٢)، «قدرت هوشمند: ابعاد نظری موضوع»، ۲۳ مهر، قابل دسترسی در:

http://www.irdc.ir/FA/content/34665/default.aspx

– خبرگزاری ایرنا (۱۳۹۴)، «نایب رئیس شورای انقلاب یمن در دیدار با ولایتی: وضعیت انسانی یمن بالاتر از فاجعه است»، ۱۵ مهر، قابل دسترسی در: http://www.irna.ir/fa/news/81789063

– خبرگزاری شیعه نیوز (۱۳۹۴)، «تسلیم شورای حقوق بشر در برابر فشار عربستان»، ۱۰ مهر، قابل دسترسی در: http://www.shia-news.com/fa/news/AA%8D101039

– سجادپور، کاظم (۱۳۹۰)، «دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی»، تهران: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۴، زمستان.

ـ طلایی، محسن (١٣٩٠)، «قدرت هوشمند چیست؟»، قابل دسترسی در:

http://naderarmian.persianblog.ir/post/293

ـ عارفی، آرمین (۱۳۹۴)، «جنگ در یمن، غزه‌اي دیگر»، ۲۷ خرداد، قابل دسترسی در:

http://foreignmedia.farhang.gov.ir/fa/article/print/6623

ـ عمادی، سیدرضی (۱۳۹۴)، «بررسی روند تجاوز سعودی‌ها به یمن»، ۲ ارديبهشت، قابل دسترسی در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940202001339

ـ قاسمی، مهدی (١٣٩٣)، «نظری بر تحول دکترین قدرت هوشمند»، ۱۶ فروردين، قابل دسترسی در:

http://www.asipress.ir/vdcfc1dt.w6d1tagiiw.html

ـ مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۸۸)، «نقش منطقه‌ای عربستان و تحولات یمن»، دي، قابل دسترسی در: http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=397&&semid=24&&depid

ـ من یمنی هستم (١٣٩٤)، «تشکيل کميته بررسي زيان‌هاي اقتصادي واردشده به تأسيسات يمن»، ۱۵ مهر، قابل دسترسی در: http://iamyemeni.ir/fa/home/details/7341146788

ـ خبرگزاری aljewar (2015)، «بلیون دولار خسائر الاقتصاد الیمنی… و ۱۱ ملیون شخص یواجهون خطر الجوع»، ۱۶ آوريل، علی الموقع:

http://www.aljewar.org/Cartable/Archive/%D8

 

منابع لاتين

–  Warcat, (2015), “Types of War”, July 27,  accessible at: http://www.military-sf.com/ typesofwar. htm