بررسی چالش‌های جابه‌جایی جمعیت در درون رژیم صهیونیستی

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال نوزدهم، شماره ۲، پياپي ۷۴، تابستان ۱۳۹۷؛ صفحات ۱۰۲-۱۲۳

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* علی آذری

* کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و کارشناس حوزه شامات مؤسسه انديشه‌سازان نور

چکیده

 

از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی تاکنون، برنامه‌ریزی آمایش جمعيتي سرزمین توسط دولت‌های مختلف، شامل یک استراتژی پراکندگی نسبتا متوازن جمعیت بوده است. در ابتدا این سیاست در راستای حفاظت از یک منطقه جغرافیایی علیه تهاجم ارتش‌های عربی به عنوان بخشی از مفهوم دفاع سرزمینی بود که در آن جوامع و مناطق دور افتاده نقش کلیدی در سیستم دفاع مرزی داشتند. یک مرحله بعد، این سیاست برای تأثیر بر تعادل جمعیتی میان یهودیان و اعراب در مناطق دورافتاده طراحی شد. در چارچوب این سیاست، بودجه‌های هنگفتی برای ایجاد جوامع جدید و اصلاح نسل و افزایش امید به زندگی در الجلیل، منطقه شرق شارون و نقب و دیگر مناطق اختصاص داده شد. علی رغم این تلاش‌ها و همچنین با توجه به الگوهای ‌جمعیت شناختی مرتبط در سراسر جهان که گروه‌های جمعیتی به مراکز اقتصادی و اجتماعی کشورشان در شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند، اولویت جامعه صهیونیستی برای زندگی در مرکز اسرائیل در سه دهه گذشته قوی‌تر شده است. این روند در یک حرکت عظیم از ساکنان «نقب» و «الجلیل» به مرکز بوده است و ساکنان مناطق مرکزی هم ترجیح می‌دهند که در همانجا بمانند. این مقاله به روش توصیفی‌ـ تحلیلی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در پراکنده کردن جمعیت خود در سراسر سرزمین‌های اشغالی با مشکل جدی مواجه شده و اشتیاق به زندگی در مناطق جنوبی و شمالی سرزمین‌های اشغالی کاهش یافته است. از آنجا که عمق راهبردی هر کشور تنها با ‌مؤلفه‌های نظامی- امنیتی تعیین نمی‌شود، مسائل جمعیتی و هویتی در افزایش عمق راهبردی مؤثر است و رژیم صهیونیستی ذاتا از نظر نظامی – امنیتی فاقد عمق راهبردی است و در مواجهه با مسئله جابه‌جایی جمعیت از شمال و جنوب سرزمین‌های اشغالی به مرکز با چالش و بحران جدی روبرو می‌باشد.

واژگان کلیدی

جابه جایی جمعیت، رژیم صهیونیستی، نقب ، الجلیل، عمق راهبردی

عنوان مقاله [English]

The Challenges of Internal Immigration

for the Zionist Regime

نویسنده  [English]

Ali Azari

چکیده [English]

Abstract

Since the establishment of the Zionist regime, the population spatial planning by governments has included a fairly balanced dispersion strategy of population. Initially, this policy was to protect a geographic area against the invasion of the Arab armies as part of the concept of territorial defense in which remote communities and areas played a key role in the border defense system. Next, this policy was designed to influence the demographic balance between Jews and Arabs in remote areas. Within the framework of this policy, huge budgets were allocated to create new communities and to reform the generation and increase the life expectancy in al-Jalil, east of Sharon and Naghb, and other areas. In spite of these efforts, and with regard to demographic patterns around the world, with population groups migrating to their country’s economic and social centers, the priority of the Zionist community has become stronger for living in the center of Israel over the past three decades. This trend has been in a huge movement from the residents of Nabb and Al-Jalil to center and residents of the central regions also prefer to stay there. This article, by descriptive-analytic method, shows that the Zionist regime has faced a serious problem in dispersing its population across the occupied territories and the desire to live in the southern and northern regions of the occupied territories has declined. Since the strategic depth of each country is not determined solely by military-security components, demographic and identity issues are effective in increasing strategic depth, and the Zionist regime is inherently lacking in terms of strategic-depth in military-security concept and by the problem of population displacement from the north and south of the occupied territories to the center faced serious problems.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Population Transition, Zionist Regime, Nabb, Al-Jalil, Strategic Depth

عنوان مقاله [العربية]

التحقيق في تحديات الحركة السكانية داخل النظام الصهيوني

چکیده [العربية]

المخلص

 

منذ تأسيس النظام الصهيوني حتى الآن‌، شمل التخطيط الإقليمي من قبل الحكومات المتعاقبة استراتيجية تشتت متوازنة إلى حد ما. في البداية‌، كانت السياسة هي حماية منطقة جغرافية ضد غزو الجيوش العربية كجزء من مفهوم الدفاع الإقليمي الذي لعبت فيه المجتمعات والمناطق النائية دوراً رئيسياً في نظام الدفاع الحدودي. بعد ذلك‌، تم تصميم هذه السياسة للتأثير على التوازن الديموغرافي بين اليهود والعرب في المناطق النائية. في إطار هذه السياسة‌، تم تخصيص ميزانيات ضخمة لإنشاء مجتمعات جديدة ولإصلاح الجيل وزيادة العمر المتوقع في الجليل وشرق شارون والنقب ومناطق أخرى. على الرغم من هذه الجهود، وفيما يتعلق بالأنماط الديموغرافية في جميع أنحاء العالم، کل المجموعات الديموغرافية یهاجرون إلى المراكز الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم‌، فإن أولوية المجتمع الصهيوني أصبحت أقوى للحياة في وسط إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية. كان هذا الاتجاه بشکل حركة ضخمة من سكان النب والجيل الی المرکز‌، ويفضل سكان المناطق الوسطى البقاء هناك. توضح هذه المقالة‌، من خلال المنهج الوصفي التحليلي‌، أن النظام الصهيوني واجه مشكلة خطيرة في تفريق سكانه عبر الأراضي المحتلة ورفضت الرغبة في العيش في المناطق الجنوبية والشمالية من الأراضي المحتلة. وبما أن العمق الاستراتيجي لكل بلد لا يتم تحديده فقط من خلال عناصر الأمن العسكري‌، فإن القضايا الديموغرافية والهوية فعالة في زيادة العمق الإستراتيجي‌، ويفتقر النظام الصهيوني أصلاً من حيث الأمن العسكري-الأمني الاستراتيجي العميق ويواجه مشكلة نزوح السكان من الشمال والجنوب الأراضي المحتلة الی المركز.

الكلمات المفتاحية

انتقال السكان، النظام الصهيوني، النقب، الجليل، العمق الاستراتيجي

الف) منابع فارسی

ـ حاج حسینی، حسین (۱۳۸۵)، «سیری در نظریه‌های مهاجرت»، فصلنامه راهبرد، سال یازدهم، ش ۴۱ پاییز.

ـ دادرس، هوشنگ، (۱۳۷۴) «علل مهاجرت و حاشیه‌نشینی و رابطه آن با افزایش جرم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی تهران.

ـ زرقانی، ‌هادی، (۱۳۸۶)، مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی با تأکید بر کارکرد امنیتی ـ انتظامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا.

ـ زرقانی، ‌هادی؛ سجاسی قیداری، حمدالله (۱۳۹۳)، درآمدی بر مهاجرت و امنیت مشهد: فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، دفتر تحقیقات کاربردی.

ـ سرایی، محمدحسین؛ حسینی، مصطفی؛ قنبری، محمد، (۱۳۹۴)، برنامه‌ریزی و مدیریت اتباع خارجی در ایران با تأکید بر مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی مشهد: پویا اندیش.

ـ فخری‌زاده چنارسوخته، حسن (۱۳۹۰)، بررسی عوامل مرتبط با سازگاری مهاجرین افغانی (مطالعه موردی: شهرک گلشهر مشهد)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.

ـ نظریان، اصغر (۱۳۸۱)، «شهرهای جهان آینده: کانون فاجعه انسانی با بستر تعامل فرهنگی»، در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، جغرافیا بستری برای گفت‌وگوی تمدن‌ها. به كوشش محمدحسين پاپلي يزدي. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها:

 

ب) منابع انگلیسی

Amiram Barkat(2016) “Between Central Israel and the Outlying Areas,” Globes, May2016, http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001123614.

Amit Efrati(2017) The Demographic Threat: Israelis Abandon the Negev and the Galilee,INSS: http://www.inss.org.il/publication/demographic-threat-israelis-abandon-negev- galilee/

Arnon Soffer and Evgenia Bystrov(2006) “The State of Tel Aviv: A Threat to

Arnon Soffer and Evgenia Bystrov(2010) “Israel Demography 2010-2030: On the Way to a Religious State,” University of Haifa ART2/690/549.html.

Avi Amit(2014) “How Much Does the Local Authority Invest in Each

Central Bureau of Statistics of israel (2013) “Achievements by 8th Grade Students in Achievement Tests,” ۲۰۱۳ http://www.cbs.gov.il/shnaton67/st08_24x.pdf.

Central Bureau of Statistics of israel (2015) “Internal Migration between Communities according to District and Religion,” http://www.cbs.gov.il/shnaton67/ st02_26.pdf.

Central Bureau of Statistics of israel (2015) “Monthly Income and Spending on Housing Consumption by Sub District,” http://www.cbs.gov.il/publications17/1677/pdf/t10.pdf.

Central Bureau of Statistics of israel (2015) “Population by Religion, District and SubDistrict,” http://www.cbs.gov.il/shnaton67/st02_19x.pdf.

Central Bureau of Statistics of israel (2015) “Sources of Population Growth, according to District and Religion,”http://www.cbs.gov.il/shnaton67/st02_13.pdf.

Israel,” University of Haifa

Netta Moshe(2017) “Figures for Employment in the Southern District,” Knesset Research and Information Center, July 3, 2017, http://www.knesset.gov.il/ mmm/data/ pdf/ m04031. pdf.

Nikola Yozgof-Orbach and Arnon Soffer(2016) “Between Judaizing and Losing the Galilee,” University of Haifa

Oren Dor,(2016) “The Figures behind the Catastrophe in Transportation,” Student,” Nana, January 14, 2014, http://news.nana10.co.il/ Article/?ArticleID=1030947.

Taken from reports by the Ministry of Health(2016) https://www.health.gov.il/ publicationsfiles/ inequality-2016.pdf, and the Adva Center, http://adva.org/ wp-content/ uploads/ 2015/11/health-gaps-november-20151.pdf, dealing with inequality in health. The Marker, September 12 http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.3065094. to the Outlying Areas?” NRG, April 2015, http://www.nrg.co.il/online/1/

Yair Sheleg, “Independence Day 2015: How Can Young People be Attracted