حضور داعش در افغانستان؛ ابعاد و پيامدها

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، هفدهم، شماره ۲، پياپي ۶۶، تابستان ۱۳۹۵؛ صفحات ۱۸۱-۱۹۲

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* گفت‌وگوي حمزه‌علي اسماعيل‌زاده با محمدتقي مصباح‌زاده

* کارشناس افغانستان و مدير مرکز پژوهش‌هاي پيام آفتاب

* کارشناس افغانستان مرکز مطالعات راهبردي انديشه‌سازان نور

مقدمه

افغانستان هم‌چنان يک عرصه مهم در نبرد مواجهه با تروريسم قلمداد مي‌شود. هر چند نيروهاي ائتلاف تحت رهبري امريکا نتوانست پيروزي نظامي ۲۰۰۱ را به يک وضعيت سياسي با ثبات در افغانستان تبديل نمايد، اما عملکرد آن سبب شد تا مشي تروريستي را در نقاط ديگر جهان نظير عراق، سوريه و ساير کشورهاي اسلامي ترويج و گسترش دهد. در واقع، عملکرد ائتلاف در گسترش و انتشار گروه‌هاي تروريستي‌ـ تكفيري نقش زيادي داشته‌ و مجموعه اين اقدامات زمينه‌هاي گسترش تروريسم تكفيري را فراهم كرده است. به همين جهت علاوه بر توجه به بسترهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در ايجاد و گسترش جريان‌هاي افراطي ـ تکفيري نظير داعش، بايد به نتايج سياست‌ها و راهبردهاي بازيگران مداخله‌گر نظير امريکا و انگليس به همراه کشورهاي عربي به ويژه عربستان و قطر هم توجه کرد.