ساختارشناسی جنگ در سوریه، الگوهای رفتاری مداخله‌گران

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و دوم، شماره ۳، پیاپی۸۷، پاییز ۱۴۰۰؛ صفحات۱۰۱-۱۲۸

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* امیرحامد آزاد

* دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

جنگ داخلی سوریه به انواعی از روابط نیابتی شکل داد که دربرگیرنده مجموعه‌ای از اهداف و مأموریت‌های همپوشان و در عین حال، متعارض مخالفان و هم‌پیمانان بود. بنابراین، روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه به یک مسئله پر چالش با ابعاد مختلف تبدیل شد که شناخت الگوهای برآمده از آن، مهم به نظر می‌رسد. براین اساس، مقاله پیش‌رو تلاش دارد به این سؤالات پاسخ دهد که روند شکل‌گیری و توسعه روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه، از چه الگوهایی پیروی کرده و چه تأثیری در تحقق یا عدم تحقق اهداف طرفین مناقشه داشته است.

این مقاله بر این فرضیه استوار است که الگوی روابط نیابتی نظام سوریه و حامیان آن، به‌دلیل برخورداری از شاخص حمایت ثانویه (اعزام نیروی نظامی مستقیم و پشتیبانی هوایی)، متفاوت از الگوی روابط نیابتی شورشیان سوریه و حامیان آنها بوده و شرایط عدم تحقق اهداف آنان را فراهم کرده است.

در مقاله پیش رو تلاش شده است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند تاریخی، الگوهای حاکم بر روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه یا الگوهای برآمده از آن استخراج شوند. هدف از این پژوهش، سنجش کارایی سیاست‌گذاری‌ها و نمایان ساختن مشکلاتِ در حال ایجاد، پیرامون موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی

روابط نیابتی، حامی، نایب، پارتیزان، جنگ داخلی سوریه

عنوان مقاله [English]

The structure of the war in Syria; Behavioral patterns of interveners

نویسنده  [English]

Amir Hamed Azad

چکیده [English]

Abstract

The Syrian civil war formed a variety of proxy relations that included a set of overlapping goals and missions, as well as conflicting opposition and allies. Thus, proxy relations in the Syrian civil war became a challenging issue by various dimensions, and it is important to recognize the patterns that emerge from it. Accordingly, the present article seeks to answer the questions of what patterns the process of formation and development of proxy relations in the Syrian civil war has followed and what effect it has had on the realization or non-realization of the goals of the conflicting parties.

This article is based on the hypothesis that the pattern of proxy relations between the Syrian regime and its supporters, due to the secondary support index (direct military deployment and air support) is different from the pattern of proxy relations between the Syrian rebels and has provided their supporters and the conditions for not achieving their goals..

In this article, an attempt has been made to extract the patterns governing proxy relations in the Syrian civil war, or the patterns derived from it, by using the method of historical trend analysis. The purpose of this study is to measure the effectiveness of policies and highlight the emerging problems around the research topic.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Proxy relations, supporter, deputy, partisan, Syrian civil war

عنوان مقاله [العربية]

هيكل الحرب في سوريا؛ الأنماط السلوكية للمتدخلين

چکیده [العربية]

المخلص

شكلت الحرب الأهلية السورية مجموعة متنوعة من العلاقات بالوكالة تضمنت مجموعة من الأهداف والمهام المتداخلة‌، فضلاً عن الاهداف المعارضة والحلفاء المتضاربين. وهكذا‌، أصبحت العلاقات بالوكالة في الحرب الأهلية السورية قضية صعبة ذات أبعاد مختلفة‌، ومن المهم التعرف على الأنماط التي تنشأ عنها. وبناءً على ذلك‌، يسعى المقال الحالي إلى الإجابة عن الأسئلة حول ماهية الأنماط التي اتبعتها عملية تكوين وتطوير العلاقات بالوكالة في الحرب الأهلية السورية وما كان لها من تأثير على تحقيق أو عدم تحقيق أهداف الأطراف المتصارعة.

يستند هذا المقال إلى فرضية أن نمط العلاقات بالوكالة بين النظام السوري وأنصاره‌، بسبب مؤشر الدعم الثانوي (الانتشار العسكري المباشر والدعم الجوي) يختلف عن نمط العلاقات بالوكالة بين المتمردين السوريين وأنصارهم وفرت الشروط لأهدافهم كي لا تتحقق.

في هذا المقال‌، جرت محاولة لاستخراج الأنماط التي تحكم العلاقات بالوكالة في الحرب الأهلية السورية‌، أو الأنماط المشتقة منها‌، باستخدام طريقة تحليل الاتجاه التاريخي. الغرض من هذه الدراسة هو قياس فعالية السياسات وتسليط الضوء على المشاكل الناشئة حول موضوع البحث.

الكلمات المفتاحية

علاقات بالوكالة‌، مؤيد‌، نائب‌، فدائی‌، الحرب الأهلية السورية

 • آزاد، امیرحامد (۱۳۹۴)، «تحلیلی بر انطباق روند حملات هوایی روسیه در سوریه»، هفته‌نامه بدر، ش ۲۷، مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور.
 • آزاد، امیرحامد (۱۳۹۵)، «سایه روشن حشد شعبی»، نوبت اول، تهران: مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور.
 • آزاد، امیرحامد (الف) (۱۳۹۷)، تأثیر ساز وکارهای مهار داعش بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران، دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: واحد تهران مرکز.
 • ­­­­­­­­­­­­­­آزاد، امیرحامد (ب) (۱۳۹۷)، «روندپژوهی مداخلات نظامی ترکیه در سوریه پس از ۲۰۱۱»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، ش ۷۶، صص ۲۷ـ۵٫
 • آزاد، امیرحامد و طاهره ابراهیمی‌فر (۱۳۹۷)، «شبه‌نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره هفتم، ش اول، صص ۸۶ـ۴۹٫
 • بابایی، گل‌علی (۱۳۹۵)، پیغام ماهی‌ها، نوبت پنجم، تهران: انتشارات صائقه.
 • طباطبایی لطفی، سیداحمد و زهراسادات شارق (۱۳۹۵)، «بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضدداعش (دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین‌الملل در سوریه»، ش اول، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، صص ۲۰۱ـ۱۷۹: http://ensani.ir/file/download/article/1541406178-10163-42.pdf
 • علیپور، علیرضا (۱۳۹۷)، «جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا: مطالعه موردی بحران سوریه»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، س ۷، ش ۲، صص ۱۷۱ـ۱۴۳٫
  • Angelovski, Ivan, Marzouk, Lawrence (2017), Revealed: The Pentagon Is Spending Up To $2.2 Billion on Soviet-Style Arms for Syrian Rebels. Organized Crime and Corruption Reporting project. https://www.occrp.org/en/makingakilling /the-pentagon-is-spending-2-billion-on-soviet-style-arms-for-syrian-rebels
  • Blanchard, Christopher M., Sharp, Jeremy M. (2013), Possible U.S. Intervention in Syria. Issues for Congress. Congressional Research Service. https://fas. org/sgp/crs/mideast/R43201.pdf
  • Bohmelt, Tobias. Clayton, Govinda (2016), Auxiliary Force Structure: Paramilitary Forces and Pro-Government Militias. Comparative Political Studies 51. https://www.unige.ch/sciences-societe/speri/ files/9414/5294/9392/ Tobias_ Bohmelt_ -_Security_Force_Structure.pdf
  • Borshchevskaya, Anna (2017), Russia’s Strategic Objectives in the Middle East and North Africa. House Foreign Affairs Committee. https://docs.house.gov /meetings/ FA/FA13/20170615/106128/HHRG-115-FA13-Wstate-BorshchevskayaA-20170615.pdf
  • Croicu, Mihai Cătălin. Högbladh, Stina. Pettersson, Therése. Themner,
 • Lotta (2011), UCDP External Support Project -Disaggregated/Supporter Dataset Codebook, Uppsala Conflict Data Program UCDP Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, http://ucdp.uu.se/downloads/extsup/ 0.pdf
  • Craig, Dylan (2012), Proxy War by African States 1950-2010, faculty of the school of international service of American university.http://aladinrc.wrlc. org/bitstream/handle/ 1961/11012/ pdf?sequence=1
  • Cafarella, Jennifer, Casagrande, Genevieve (2016), Syrian Armed Opposition
 • Middle East Security Report 29. The Institute for the Study of War. http://post.understandingwar.org/sites/default/files/Syrian%20Armed%20Opposition%20Powerbrokers_0.pdf
  • Carey, Sabine C. Mitchell, Neil J (2017), Pro-Government. Annual Review of Political Science. Vol. 20. http://www.sowi.uni-mannheim.de/lspol4/wp-content/uploads/2016/01/Carey-Mitchell-ORE-web-version.pdf
  • Eksi, Muharrem. (2017), the Syrian Crisis as a Proxy War and the Return of the Realist Great Power Politics. Hybrid Warfare Special. Issue 1. https://www. net/publication/329029586
 • Federal Law No. 63-FZ (1996), The Criminal Code Of the Russian Federation. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf
 • Hughes, Geraint (2014), My Enemy’s Enemy: Proxy Warfare in International Politics. Sussex Academic Press.
  • Small Wars & Insurgencies (2014), Syria and the perils of proxy warfare,Vol. 25, No. 3. http://dx.doi.org/10.1080/09592318.2014.913542
  • Hashemi, Seyed Abbas, Sahrapeyma, Mostafa (2018), Proxy war and US’s smart power strategy (the case of Syria, 2011-2016), The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, Vol. 6, NO. 24. https://psiw.journals. ac.ir/ article_1351_a133954d051c0ce6453a513f2c98bc88.pdf
  • Humud, Carla E, Blanchard, Christopher M. (2020), Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response, Congressional Research Service: https://fas.org/ sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
  • Katzman, Kenneth (2015), Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service. https://www.fas.org/ sgp/crs/ row/RL30588.pdf
  • Kremlin (A) (2015), Meeting with Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu. http://en.kremlin.ru/events/president/news/50335
  • Kremlin (B) (2016), Meeting with Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu. http://en.kremlin.ru/events/president/news/51765
 • Kiczma, Łukasz, Sułek, Mirosław (2020), National Power Rankings of Countries 2020. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa. https://www.researchgate. net/publication/343392223_National_Power_Rankings_of_Countries_2020

   Muller, john (2006), An Irregularity that cannot be regulated: Carl Schmitt’s Theory of the Partisan and the War on Terror. Princeton University. https:// www.princeton.edu/ ~jmueller/Schmitt-WarTerror-JWMueller-March2007.pdf

 • Matar, Linda, Kadri, Ali. (2019), Syria: From National Independence to Proxy War. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98458-2
 • Operations Inherent Resolve Report to Congress (2017), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve and Operation Pacific Eagle-Philippines.
 • -Operation Inherent Resolve Report to the United States Congress (2018), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve and Operation Pacific Eagle-Philippines. lig-oco_oir1_dec2017_gold.pdf
  • Østensen, Åse Gilje. Bukkvoll, Tor (2018), Russian Use of Private Military and Security Companies. Norwegian Defense Research Establishment (FFI). https://www.cmi.no/publications/file/6637-russian-use-of-private-military-and-security.pdf
  • Oguz, Şafak, Çelik, Kadir Ertaç. (۲۰۱۸), Conflict in Syria: Is It Proxy Warfare?. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. Volume 2. Issue 2. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728285
  • Özkizilcik, Ömer. (2020), the Syrian National Army. SETA Publications 175. https://web.archive.org/web/20201118170603/https://setav.org/en/assets/uploads/2020/11/R175En.pdf
  • Phillips, Christopher, Valbjørn. Morten. (2018), ‘What is in a Name?’: The Role of (Different) Identities in the Multiple Proxy Wars in Syria. VOL. 29, NO. 3, 414–۴۳۳٫ https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1455328
  • Slim, Randa. (2014), Hezbollah and Syria: From Regime Proxy to Regime Savior, Insight Turkey, Vol. 16, Issue 2.
 • Sukhankin, Sergey (2019), Continuing War by Other Means: The Case of Wagner, Russia’s Premier Private Military Company in the Middle East. Jamestown. https://jamestown.org/wp-content/uploads/2018/07/Sukhankin-Wagner. pdf?x87069
  • Syrian for truth and justice (2020), Turkey’s Recruitment of Syrian Mercenaries to Fight in Libya: Process and Legal Consequences. https://stj-sy.org/wp-content/uploads/2020/05/Public-version-Turkey%E2%80%99s-Recruitment-of-Syrian-Mercenaries-to-Fight-in-Libya-Process-and-Legal-Consequences.pdf
  • The Carter Center (2014), Syria: Countrywide Conflict, Report No. 4. http:// www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/NationwideUpdate-Sept-18-2014.pdf
  • The Carter Center (2015), Syria: Countrywide Conflict, Report No. 5. https://www. cartercenter. org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/NationwideUpdate-Feb-28-2015.pdf
 • -Ulmer, Beate (2013), Arabellion: Geopolitical Proxy Wars and New Constellations of East and West in Syria. Global Studies Working Papers. Institute of Geography. Tübingen University. https://d-nb.info/1163282103/34#page=86
  • United Nations, S/RES/2249 (2015), Adopted by the Security Council at its 7565th meeting, on 20 November 2015,
 • http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249%282015%29&referer=/english/&Lang=
 • -Youra, Ryan Justin (2014), Power plays: Exploring power and intervention in proxy wars, Submitted to the University Honors Program of American University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts University Honors in International Studies.
 • https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora%3A5018/datastream/PDF/view
  • Yazici, Hanefi. (2018), Proxy Wars in Syria and a New Balance Of Power in the Middle East. Journal of Management and Economics Research. Volume: 16. Issue: 3. http://dx.doi.org/10.11611/yead.449260
  • Yüksel, Engin. (2020), Turkey’s approach to proxy war in the Middle East and North Africa. Security defense quarterly. vol. 31. War Studies University, Poland. https://securityanddefence.pl/pdf-130916-60975?filename=Turkey_s%20approach%20to.pdf
  • White, Jeffrey, Tabler, Andrew J. Zelin, Aaron Y. (2013), Syria’s Military
 • Opposition How Effective, United, or Extremist? . Policy focus 128. The Washington Institute For Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/ uploads/Documents/pubs/PF128_Syria_WEB.pdf
  • Zanotti, Jim, Thomas, Clayton (2020), Turkey: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R41368.pdf
  • Проект №۶۲۰۱۵-۶ (۲۰۱۲), О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ, Издание Государственной Думы. https://sozd.duma.gov.ru/bill/62015-6
  • Украинский Центр аналитики и безопасности (۲۰۲۰), Информационно-аналитический обзор о потерях  внештатного  подразделения  ГУ ГШ  ВСРФ  (военная  разведка) «ЧВК Вагнера» в Сирии в ۲۰۱۷ году. https:// org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%A3%D0%A6%D0%90%D0%91.pdf
 • Фонтанка.Ру (۲۰۱۷), Немного бизнеса в сирийской войне. https://www. ru/2017/06/26/084/