فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هفدهم، شماره ۱، پیاپی ۶۵، بهار۱۳۹۵، ۲۰۵ صفحه

۱) کالبدشکافي ساخت سياسي قدرت در عراق

 صفحه ۵-۴۰ 

تورج افشون

۲) طالبان افغان در ميانه فشارهاي دولت و داعش

صفحه ۴۱-۶۹

جواد جمالی

۳) راهبرد بحرين در قبال شيعيان؛ مطالعه موردی سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم از منظر سیاسی و حقوقی

صفحه ۷۱-۹۶

سيدحميد ‌هاشمي

۴) علل، ابعاد و پيامدهاي جنگ چهار روزه قره‌باغ

صفحه ۹۷-۱۱۷

شعيب بهمن

۵) نگاهي به رشد و گسترش جنبش‌هاي ضدصهيونيستي  در اروپا

صفحه ۱۱۹-۱۴۳

رضا باقري

۶) برخورد ايدئولوژيک در قطع رسانه‌هاي مقاومت

صفحه ۱۴۵-۱۷۰

احمد کاظم‌زاده

۷) بررسی ابعاد و ویژگی‌های انتفاضه سوم  و موانع پیش روی آن

صفحه ۱۷۱-۱۸۶

گفت‌وگوي احمد زارعان با ناصر ابوشريف