فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و دوم، شماره ۲، پیاپی۸۶، تابستان ۱۴۰۰، ۲۰۲ صفحه

۱) آینده‌پژوهی روابط تهران ـ کابل

 صفحه ۵-۴۲ 

دکتر سعدالله زارعی

۲) مذاکرات بی‌سرانجام صلح در افغانستان

صفحه ۴۳-۸۰

دکتر زهرا محمودی

۳) نشانگان‌اندیشه علمانی در تونس و نسبت آن با تفکر مقاومت

صفحه ۸۱-۱۰۲

دکتر محمد کمالی گوکی

۴) درس‌های یک تجربه جمع‌بندی سیاست خارجی دولت ترامپ

صفحه ۱۰۳-۱۳۰

دکتر سیدمحمود حسینی

۵) ماهیت‌شناسی گروه‌های سنی اسلام‌گرا در نیجریه

صفحه ۱۳۱-۱۵۲

دکتر اصغر بیانی

۶) صوفیه ازبکستان بازشناسی و ظرفیت آن برای ایران

صفحه ۱۵۳-۱۸۴

دکتر بهرام زاهدی