فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال پانزدهم، شماره ۴، پیاپی۶۰، زمستان ۱۳۹۳ ، ۱۶۵ صفحه

۱) رويكرد روسيه به تهاجم نظامي عربستان عليه يمن

 صفحه ۵-۲۸ 

دكتر شعيب بهمن

۲) گفتمان‌شناسي نامه رهبري به جوانان غرب؛ مباني و آثار راهبردي

صفحه ۲۹-۶۰

راحله جمعه‌زاده

 

۳) مدارهاي نفوذ و اقدام اسرائيل عليه ايران

صفحه ۶۱-۸۲

دكتر قدير نصري

۴) تأثير ژئوپوليتيك بلندي‌هاي جولان بر سياست خارجي رژيم صهيونيستي

صفحه ۸۳-۱۱۲

دكتر  حسين آجورلو

۵) روسيه و برنامه هسته‌اي ايران؛ منافع و دستاوردها

صفحه ۱۱۳-۱۴۸

عليرضا نوري

 

دریافت کامل فصلنامه