فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هفدهم ، شماره ۴ ، پیاپی ۶۸، زمستان ۱۳۹۵، ۲۲۲ صفحه

۱) تحليل کنش سياسي مرجعيت شيعيان عراق در دوره پساصدام

 صفحه ۵-۳۵ 

احمد زارعان

 

۲) روابط روسيه و آمريکا در سوريه و پويش‌هاي امنيتي خاورميانه

صفحه ۳۷-۷۱

اميرحامد آزاد 

۳) حزب‌الدعوه و آمريکا؛ تعامل يا تقابل

صفحه ۷۳-۱۱۳

تورج افشون

 

 

۴) امکان و امتناع شکل‌گيري روابط راهبردي ميان ايران و روسيه

صفحه ۱۱۵-۱۴۱

شعيب بهمن

 

۵) ارزيابي نتايج استراتژي نظامي منطقه‌اي آمريکاي اوباما

صفحه ۱۴۳-۱۶۹

کامران طارمي

 

۶) بررسي جنبش اجتماعي مصر؛ با تأکيد بر نقش جوانان و ساختار جمعيتی

صفحه ۱۷۱-۲۰۱

حوا ابراهيمي‌پور