فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و دوم، شماره ۳، پیاپی۸۷، پاییز ۱۴۰۰، ۲۰۰ صفحه

۱) محور مقاومت به‌مثابه هویّت منطقه‌ای

 صفحه ۵-۳۲ 

دکتر سیدمحمدرحیم عیوضی

۲) محور مقاومت و امنیت منطقه‌‌ای مردم‌پایه در غرب آسیا

صفحه ۳۳-۵۴

دکتر شعیب بهمن

۳) شناخت‌شناسی نسبت مقاومت و دولت در یمن

صفحه ۵۵-۷۴

دکتر محمد کمالی گوکی

۴) وضعیت‌سنجی سیاسی یمن پس از پایان جنگ کنونی

صفحه ۷۵-۹۹

عماد اصلانی مناره‌بازاری

۵) ساختارشناسی جنگ در سوریه، الگوهای رفتاری مداخله‌گران

صفحه ۱۰۱-۱۲۸

دکتر امیرحامد آزاد

۶) جامعه‌شناسی قومی‌ـ مذهبی طالبان

صفحه ۱۲۹-۱۵۰

دکتر بهرام زاهدی

۷) پدیدارشناسی کرونا در سیاست و اقتصاد آمریکا

صفحه ۱۵۱-۱۷۸

دکتر امیرحسین عسکری