فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هجدهم ، شماره ۳ ، پیاپی ۷۱، پاییز۱۳۹۶، ۲۱۲ صفحه

۱) جامعه‌شناسی عربستان و چشم‌انداز اجتماعی آن

صفحه ۵-۳۴

الله‌کرم مشتاقی

۲) ایران ـ عمان: اندازه مناسبات

صفحه ۳۵-۷۴

غلامحسين يوسفي

۳) فقه و اعتقادات إباضیه

صفحه ۷۵-۱۱۴

محمدتقی سیفایی  

۴) تأثير استراتژي جديد آمريکا بر موقعيت منطقه‌اي ايران

صفحه ۱۱۵-۱۴۴

رضا نيک‌منش

۵) داعش: گذار از راهبرد نظامی به امنیتی

صفحه ۱۴۵-۱۶۶

محمدرضا عبداله‌پور

۶) مطالعه تطبیقی گفتمان رسانه‌ای «داعش» و «جیش رجال الطریقه النقشبندیه»

صفحه ۱۶۷-۱۹۱

یاسر قزوینی حائری