نوع‌شناسی مدیریت پوتین در جنگ اوکراین

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۲، پياپي ۹۰، تابستان ۱۴۰۱؛ صفحات ۱۱۰-۱۳۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* علی مخدومی

*پژوهشگر حوزه روان‌شناسی سیاسی

چکیده

هدف این نوشتار شناخت نوع مدیریت پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جنگ اوکراین است. این مطالعه با تکیه بر «نظریه بازی‌ها» در پی پاسخ به این سؤال است که پوتین چه نوع راهبردی را در مقابل جهان غرب به رهبری آمریکا در جنگ اوکراین برگزیده است؟ نظریه بازی‌ها، دانشی است که به تحلیل مجموعه تعاملات و رفتارهای طرف‌های بازی و نیز به بررسی انواع ساختارها و الگوهای بازی و پیامدهای محتمل انواع بازی‌ها می‌پردازد. شالوده اصلی نظریه بازی‌ها را «تیپ بازی» و «تیپ شخصیت بازیگر» تشکیل می‌دهد؛ ازاین‌رو این فرضیه مطرح است که انتخاب جنگ در مقابل غرب نوعی انتخاب راهبردی از سوی پوتین بوده است.
به‌منظور ارزیابی این فرضیه، نخست تعاملات غرب ـ روسیه در انواع بحران‌های منطقه‌ای و جهانی بررسی و در دو تیپ متفاوت طبقه‌بندی شد: تیپ اول «همکارانه‌ـ نامتوازن‌ـ متقارن‌ـ پویا»؛ تیپ دوم «غیرهمکارانه‌ـ نامتوازن‌ـ متقارن‌ـ پویا». قرار گرفتن دو متغیر «غیرهمکارانه» و «نامتوازن» کنار هم، بازی را در وضعیت آچمز قرار داد و پوتین برای برون‌رفت از این وضعیت و پیشگیری از نبرد هسته‌ای، ناگزیر به انتخاب جنگ شد. «اسطوره روسیه» با انتخاب این جنگ‌ که ناگزیر از آن بود، هرچند هزینه‌های بسیاری را بر خود تحمیل کرد، اما حریف خود را نیز با تحمیل هزینه‌های بسیار از دستیابی به هدفش باز داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پوتین همچنان استراتژیست است و انتخاب جنگ اوکراین نیز تصمیمی راهبردی در برابر غرب بوده است.

واژگان کلیدی

راهبرد، تیپ بازی، توازن قدرت،تصمیم گیری

عنوان مقاله [English]

Typology of Putin’s management in Ukraine war

نویسنده  [English]

Ali Makhdumi

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this article is to know the type of management of Putin, the President of Russia, in the Ukraine war. Based on the “game theory”, this study seeks to answer the question, what kind of strategy has Putin chosen against the Western world, led by the United States, in the Ukraine war? Game theory is a science that analyzes the set of interactions and behaviors of the game parties, as well as investigates the types of game structures and patterns and the possible consequences of all types of games. The main foundation of game theory is “game type” and “actor’s character type”; Therefore, it is hypothesized that the choice of war against the West was a strategic choice by Putin.
In order to evaluate this hypothesis, firstly, West-Russia interactions in various regional and global crises were investigated and classified into two different types: the first type “cooperative-asymmetrical-symmetrical-dynamic”; The second type “uncooperative-unbalanced-symmetric-dynamic”. The combination of the two “non-cooperative” and “unbalanced” variables put the game in an Achems situation, and Putin was forced to choose war in order to get out of this situation and prevent a nuclear war. By choosing this inevitable war, “Russian legend” imposed many costs on himself, but he also prevented his opponent from achieving his goal by imposing many costs. Therefore, we can conclude that Putin is still a strategist and choosing the war in Ukraine was also a strategic decision against the West.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

strategy, game type, balance of power, decision making

عنوان مقاله [العربية]

معرفه النوع إداره بوتین فی حرب أوكرانیا

چکیده [العربية]

 

الغرض من هذا المقال هو معرفه نوع إداره بوتین‌، رئیس روسیا‌، فی حرب أوكرانیا. بناءً على “نظریه اللعبه”‌، تسعى هذه الدراسه للإجابه على السؤال‌، ما هو نوع الإستراتیجیه التی اختارها بوتین ضد العالم الغربی‌، بقیاده الولایات المتحده‌، فی حرب أوكرانیا؟ نظریه اللعبه هی علم یحلل مجموعه تفاعلات وسلوكیات أطراف اللعبه‌، كما یبحث فی أنواع هیاكل وأنماط اللعبه والعواقب المحتمله لجمیع أنواع الألعاب. الأساس الرئیسی لنظریه اللعبه هو “نوع اللعبه” و “نوع شخصیه الممثل” ؛ لذلك‌، یفترض أن اختیار الحرب ضد الغرب كان خیارًا استراتیجیا من قبل بوتین.
من أجل تقییم هذه الفرضیه‌، أولاً‌، تم دراسه التفاعلات بین الغرب وروسیا فی مختلف الأزمات الإقلیمیه والعالمیه وتصنیفها إلى نوعین مختلفین: النوع الأول “تعاونی – غیر متماثل – متماثل – دینامیكی” ؛ النوع الثانی “غیر متعاون – غیر متوازن – متماثل – دینامیكی”. إن الجمع بین المتغیرین “غیر المتعاونین” و “غیر المتوازن” وضع اللعبه فی وضع Achems‌، واضطر بوتین إلى اختیار الحرب من أجل الخروج من هذا الوضع ومنع حرب نوویه. باختیاره هذه الحرب الحتمیه‌، فرضت “الأسطوره الروسیه” الكثیر من التكالیف على نفسه‌، لكنه منع خصمه أیضًا من تحقیق هدفه بفرض تكالیف كثیره. لذلك‌، یمكننا أن نستنتج أن بوتین لا یزال استراتیجیا وأن اختیار الحرب فی أوكرانیا كان أیضًا قرارًا استراتیجیا ضد الغرب.

الكلمات المفتاحية

الإستراتیجیه‌، نوع اللعبه‌، توازن القوى‌، اتخاذ القرار