حضور نیروهای معاند در اقلیم کردستان و پیامدهای امنیتی آن برای ج. ا. ایران

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست وسوم، شماره ۲، پياپي ۹۰، تابستان ۱۴۰۱؛ صفحات ۳۵-۶۱

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* داوود احمدزاده

* دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسئله کردها و استقلال‌طلبی آنان یکی از مسائل مهم سیاسی مرزهای غرب ایران است که ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گسترده‌ای پیدا کرده است و تحولات آن تأثیر زیادی بر مناطق پیرامونی دارد. تشکیل اقلیم کردستان عراق و حضور گروه‌های معاند کرد، بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته است. هدف پژوهش پیش رو شناسایی عوامل اثرگذار منفی بر روابط ایران و اقلیم کردستان عراق و تهدیدهای ناشی از حضور گروه‌های معاند کُرد ضدجمهوری اسلامی است. مفروض پژوهش این است که فعالیت‌های گروه‌های تجزیه‌طلب و خشونت‌گرا در قالب پژاک و کومله در مرزهای شمال غربی ایران موجب ناامنی مرزی شده است. مسئله دیگر ارتباط امنیتی و اطلاعاتی اقلیم کردستان عراق با رژیم صهیونیستی و مشارکت راهبردی اقلیم در طرح‌های ضدایرانی با برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این مقاله با روش تحلیلی‌ـ توصیفی با کاربست نظریه موازنه تهدید استفن والت به مهم‌ترین مؤلفه‌های آسیب‌زا در روابط منطقه‌ای ایران با اقلیم کردستان عراق می‌پردازد.

واژگان کلیدی

ایران، اقلیم کردستان عراق، امنیت ملی، واقع‌گرایی تدافعی

عنوان مقاله [English]

The presence of hostile forces in the Kurdistan Region and its security implications for the Islamic Republic of Iran

نویسنده  [English]

Davood Ahmadzadeh

چکیده [English]

Abstract

 

The issue of the Kurds and their desire for independence is one of the important political issues of the western borders of Iran, which has wide regional and extra-regional dimensions, and its developments have a great impact on the neighbor areas. The formation of the Iraqi Kurdistan region and the presence of hostile Kurdish groups have affected the security of the Islamic Republic of Iran. The purpose of the upcoming research is to identify the factors that have a negative impact on the relations between Iran and the Kurdistan Region of Iraq and the threats caused by the presence of anti-Islamic Republic Kurdish groups. The assumption of the research is that the activities of separatist and violent groups in the form of Pejak and Komoleh in the northwestern borders of Iran have caused border insecurity. Another issue is the security and intelligence relationship of the Iraqi Kurdistan Region with the Zionist regime and the Kurdish region’s strategic participation in anti-Iranian plans with some regional and extra-regional powers. This article deals with the most important traumatic components in Iran’s regional relations with the Kurdistan region of Iraq with the analytical-descriptive method by applying Stephen Walt’s balance of threat theory.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

 Iran, Iraqi Kurdistan region, national security, defensive realism

عنوان مقاله [العربية]

وجود قوى معادیه فی إقلیم كوردستان وانعكاساته الأمنیه
على جمهوریه إیران الإسلامیه

چکیده [العربية]

المخلص

تعد قضیه الأكراد ورغبتهم فی الاستقلال من القضایا السیاسیه المهمه للحدود الغربیه لإیران‌، والتی لها أبعاد إقلیمیه وخارجیه واسعه‌، وتطوراتها لها تأثیر كبیر على المناطق المحیطه بها. أثر تشكیل إقلیم كردستان العراق ووجود جماعات مناهضه للأكراد على أمن جمهوریه إیران الإسلامیه. الهدف من البحث القادم هو تحدید العوامل التی لها تأثیر سلبی على العلاقات بین إیران وإقلیم كردستان العراق والتهدیدات التی یسببها وجود الجماعات الكردیه المعادیه للجمهوریه الاسلامیه. افتراض البحث هو أن أنشطه الجماعات الانفصالیه والعنیفه فی شكل بیجاك وكوملی فی الحدود الشمالیه الغربیه لإیران تسببت فی انعدام الأمن على الحدود. قضیه أخرى هی العلاقه الأمنیه والاستخباراتیه لإقلیم كردستان العراق بالنظام الصهیونی والمشاركه الإستراتیجیه للمنطقه فی الخطط المناهضه لإیران مع بعض القوى الإقلیمیه والخارجیه. تتناول هذه المقاله أهم المكونات المؤلمه فی علاقات إیران الإقلیمیه مع إقلیم كردستان العراق من خلال الأسلوب التحلیلی الوصفی من خلال تطبیق نظریه توازن التهدید لستیفن والت.

الكلمات المفتاحية

إیران‌، إقلیم كردستان العراق‌، الأمن القومی‌، الواقعیه الدفاعیه