سوریه؛ استمرار و تصعید حملات رژیم صهیونیستی به خاک این کشور

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۲، پياپي ۹۰، تابستان ۱۴۰۱؛ صفحات۶۲-۸۵

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* فرزان شهیدی

* کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه شامات

چکیده

رژیم ‌صهیونیستی از ابتدای بروز جنگ و بحران در سوریه، به‌طور منظم و مستمر حمله به مواضعی در خاک این کشور را در دستورکار خود قرار داده است. این حملات عمدتاً مراکز و پایگاه‌های نظامی و به‌خصوص انبارهای تسلیحات و مهمات را هدف قرار داده و البته گاه منجر به شهادت و زخمی شدن عناصری از ارتش سوریه و نیز اعضای سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان شده است. دستاویز مقامات رژیم غاصب برای این حملات ـ که نقض آشکار تمامیت و حاکمیت رسمی دمشق محسوب می‌شود ـ حضور ایران و مقاومت در سوریه است که آن را تهدیدگر امنیت خود برشمرده‌اند و به همین دلیل، در کنار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک سعی دارند با اتکا بر قدرت سخت، فشارهایی بر دولت سوریه و ایران اعمال کنند. با توجه به فقدان عمق راهبردی، اسرائیل از دیرباز برای برقراری امنیت خود به نظریه‌هایی چون بازدارندگی از طریق تفوق نظامی، حملات پیش‌دستانه و در نهایت، نوواقع‌گرایی تهاجمی تمسک جسته است و در کنار سکوت و انفعال جهانی و نیز عدم پاسخ درخور از سوی سوریه و مقاومت، به حملات خود ادامه می‌دهد. در این نوشتار ضمن طرح مفهوم نظری مربوط به انگیزه و اهداف حملات اسرائیل به خاک سوریه، به چرایی و تصعید این‌گونه حملات و نیز دورنمای این منازعه خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی

سوریه، حملات اسرائیل، سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، حمله پیش‌دستانه، نوواقع‌گرایی تهاجمی، روسیه، امریکا

عنوان مقاله [English]

Syria and the continuation and escalation of the attacks of the Zionist regime on the territory of this country

 

نویسنده  [English]

Farzan SHahidi

چکیده [English]

Abstract

Since the beginning of the war and the crisis in Syria, the Zionist entity has regularly and continuously attacked sites in the territory of this country. These attacks mainly targeted military centers and bases, especially weapons and ammunition depots, and sometimes led to the death and wounding of members of the Syrian army, as well as elements of the Revolutionary Guards and the Lebanese Hezbollah. The pretext of the usurping entity authorities for these attacks – which are considered a clear violation of the unity and official sovereignty of Damascus – is the presence of Iran and the resistance in Syria, which it considers a threat to its security, and for this reason, in addition to political and diplomatic efforts, they are trying to exert pressure on the Syrian government as well as Iran through military attacks. Given the lack of strategic depth, Israel has always adhered to theories such as deterrence through military superiority, preemptive attacks, and finally aggressive neo-realism to ensure its security. In this article, while studying a theoretical concept related to the motives and objectives of the Israeli attacks on Syrian territory, we will discuss the causes of these attacks as well as the prospects for this conflict.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Syria, Israeli attacks, Revolutionary Guards, Lebanon’s Hezbollah, preemptive attack, Tifur base

عنوان مقاله [العربية]

سوریا واستمرار وتصعید هجمات الكیان الصهیونی على أراضی هذا البلد

چکیده [العربية]

المخلص

منذ بدایه الحرب والأزمه فی سوریا‌، قام الکیان الصهیونی بشكل منتظم ومستمر بمهاجمه مواقع عدیده فی أراضی هذا البلد. استهدفت هذه الهجمات بشكل أساسی مراكز وقواعد عسكریه‌، لا سیما مخازن الأسلحه والذخیره‌، وأدت أحیانا إلى استشهاد وجرح عناصر من الجیش السوری‌، وكذلك عناصر من الحرس الثوری وحزب الله اللبنانی. إن ذریعه سلطات الکیان الغاصب لهذه الهجمات – التی تعتبر انتهاكًا واضحًا لوحده دمشق وسیادتها الرسمیه – هو وجود إیران والمقاومه فی سوریا‌، والتی تعتبرها تهدیدًا لأمنها‌، ولهذا السبب‌، بالإضافه إلى الجهود السیاسیه والدبلوماسیه‌، یحاولون ممارسه الضغط على الحكومه السوریه وكذلك إیران عبر الهجمات العسکریه. بالنظر إلى عدم وجود عمق استراتیجی‌، لطالما تمسكت إسرائیل بنظریات مثل الردع من خلال التفوق العسكری‌، والهجمات الاستباقیه‌، وأخیراً الواقعیه الجدیده العدوانیه لضمان أمنها‌، فی هذا السیاق تواصل عدوانها علی سوریا فی ظل الصمت والتقاعس العالمی وعدم رد سوریا بشکل مناسب علی تلک الهجمات. فی هذا المقال‌، أثناء دراسه مفهوم نظری یتعلق بدوافع وأهداف الهجمات الإسرائیلیه على الأراضی السوریه‌، سنناقش أسباب هذه الهجمات وتصعیدها وکذلک آفاق هذا الصراع.

الكلمات المفتاحية

سوریا، اعتداءات إسرائیلیه، الحرس الثوری، حزب الله اللبنانی‌، هجوم استباقی، قاعده تیفور