خیزش مجدد طالبان، افق وتاثیرات سیاسی – امنیتی آن برای ما

نشست تخصصی و تحلیلی با عنوان «خیزش مجدد طالبان؛ افق و تاثیرات سیاسی-امنیتی آن برای ما» در موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور برگزار شد. این نشست به تحولات اخیر در افغانستان و قدرت‌گیری مجدد طالبان پرداخت و در آن کارشناسان مسائل منطقه دیدگاه‌های خود در این ارتباط را عنوان کردند.

6