چارچوبی برای تحلیل جنبه‌های انسانی مکتب شهید سلیمانی

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۲، پياپي ۸۲، تابستان ۱۳۹۹؛ صفحات۱۰۷-۱۲۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* ایوب پورقیومی

* عضو هیئت علمی و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

* مجتبی علویان

* کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

شناخته شدن سردار شهید قاسم سلیمانی به عنوان ژنرال شکست‌ناپذیر در عرصه‌های میدان نبرد، بر کسی پوشیده نیست. اما به قدر عیان بودن قدرت فرماندهی نظامی ایشان، جنبه‌های انسانی ایشان مغفول مانده است. این مقاله در صدد است تا با اتکای بر روش روایت‌پژوهی، روایت مناسبی از هدف مورد بررسی را ارائه نماید. نشان می‌دهند که مفهومِ ولایت به عنوان جنبه بارز انسانی حاکم بر اعمال سردار، تعامل او با نخبگان و مردم عامّی را چنان سمت و سو داده است که وی، کار کردن برای مردم را وسیله قرب الی الله می‌داند. او دارای نگرش مثبت به دیگران بوده و از این رو شناخت و احترام به شخصیت دیگران را در سرلوحه تعاملات خود داشته است. درک موقعیت فرد مخاطب خارجی و داخلی و توان پرذازش اندیشه مخاطب، جهت ارتقای هم‌درکی با ایشان از خصیصه‌های برجسته او و نهایتاً مکتب منسوب به اوست. نتایج سه جریان ارتباطی مهم در تشریح جنبه‌های انسانی سردار قابل مشاهده است: جریان تعاملات اجتماعی (در تعامل بین انسان ذی‌حق و انسان صاحب کرامت)، جریان عبودیت
(در تعامل بین انسان ذی‌حق و انسان به مثابه خلیفه‌الله) و جریان هدایت (در تعامل بین وجه خلیفه‌الهی انسان و وجه صاحب کرامت بودن او). این سه جریان در الگوی نهایی پژوهش ارائه شده است.

واژگان کلیدی

شهید سلیمانی، انسان، جنبه انسانی، مکتب انسانی، مکتب شهید سلیمانی

عنوان مقاله [English]

A framework for analyzing the human aspects

 of Shahid Soleimani School

نویسنده  [English]

Ayub Pourghayumi / Mojtaba Alaviyan

چکیده [English]

Abstract

It is not a secret that Sardar Shahid Ghasem Soleimani is known as an invincible general on the battlefield. But as far as the power of his military command is concerned, his human aspects have been neglected. This article intends to provide a suitable narrative of the purpose under study, relying on the method of narrative research.

The findings show that the concept of Velayat as a prominent human aspect governing the actions of the commander has diverted his interaction with the elites and the general public to such an extent that he considers working for the people as a means of nearness to God. He has a positive attitude towards others and therefore has knowledge and respect for the personality of others at the forefront of his interactions. Understanding the position of the external and internal audience and the ability to process the audience’s thought, in order to promote understanding with them is one of his outstanding features and ultimately the school attributed to him.

The results show that three important communication currents can be seen in describing the human aspects of Sardar: the flow of social interactions (in the interaction between the righteous man and the dignified man), the flow of servitude (in the interaction between the righteous man and man as the caliph) and the flow of guidance ( In the interaction between the aspect of the divine caliph of man and the aspect of his dignity). These three streams are presented in the final research model.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Martyr Soleimani, Man, Human Aspect, Human School, Martyr Soleimani School

عنوان مقاله [العربية]

إطار لتحليل الجوانب الإنسانية لمدرسة الشهيد سليماني

چکیده [العربية]

المخلص

ليس سرا أن سردار شهيد قاسم سليماني معروف بأنه جنرال لا يقهر في ساحة المعركة. ولكن فيما يتعلق بسلطة قيادته العسكرية، تم إهمال جوانبه الإنسانية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم سرد مناسب للغرض قيد الدراسة، بالاعتماد على منهج البحث السردي.

تشير النتائج إلى أن مفهوم الولاية باعتباره جانبًا إنسانيًا بارزًا يحكم تصرفات القائد قد حول تفاعله مع النخب والجمهور إلى درجة أنه يعتبر العمل من أجل الناس وسيلة قرب من الله. لديه موقف إيجابي تجاه الآخرين وبالتالي لديه معرفة واحترام لشخصية الآخرين في طليعة تفاعلاته. إن فهم موقف الجمهور الخارجي والداخلي والقدرة على فهم فكر الجمهور، من أجل تعزيز التفاهم معهم هو أحد ميزاته البارزة وفي نهاية المطاف تُنسب المدرسة إليه.

أظهرت النتائج أنه يمكن رؤية ثلاثة تيارات اتصال مهمة في وصف الجوانب الإنسانية لسردار: تیارات التفاعلات الاجتماعية (في التفاعل بين الرجل ذی الحق والرجل الكريم)، و تیارات العبودية (في التفاعل بين ذی حق والإنسان كخليفة الله) و تیارات الإرشاد ( في التفاعل بين مظهر الخليفة الإلهي وجانب كرامته). يتم عرض هذه التيارات الثلاثة في نموذج البحث النهائي.

الكلمات المفتاحية

الشهيد سليماني، انسان، الجانب الانساني، المدرسة الانسانية، مدرسة الشهيد سليماني.

ـ احمد عابدی، و سولماز کاراندیش. (۱۳۹۰). برتری انسان بر سایر آفریدگان. اندیشه دینی، ۳۸، ۱۳۷-۱۷۴٫

ـ حسن بن محمّد راغب اصفهانی. (۱۳۸۶). مفردات الفاظ القرآن (المجلد چاپ اوّل). (محمّدحسین رحیمی، المترجمون) تهران: نشر سبحان.

ـ روح‌اله محمد‌ی، و عبدالهاد‌ی فقهی زاده. (۱۳۹۵). مبان‌ی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حد‌یث در بعد اجتماعی. آموزه‌ها‌ی تربیتی در قرآن و حد‌یث، ۲(۱)، ۱-۱۸٫

ـ زارعی، سعدالله، (۱۳۹۹)، «نشریه همایش سردار شهید سلیمانی»، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شهریور.

ـ زهرا رضائیان. (۱۳۹۹). نگاهی به ویژگی‌های سردار مکتب‌ساز، حاج قاسم سلیمانی. فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان، شماره اول، ۲۷۷- ۲۹۰٫

ـ عبدالله جوادی آملی. (۱۳۸۵). تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم (المجلد چاپ سوم). قم: انتشارات اسراء.

ـ عبدالله جوادی آملی. (۱۳۸۶). منزلت عقل در هندسه معرفت دینی (المجلد چاپ دوم). قم: انتشارات اسراء.

ـ عبدالله جوادی آملی. (۱۳۸۷). تفسیر انسان به انسان (المجلد چاپ چهارم). قم: انتشارات اسراء.

ـ عبدالله جوادی آملی. (۱۳۹۰). انسان از آغاز تا انجام (المجلد چاپ سوم). قم: انتشارات اسراء.

ـ محمّدتقی جعفری. (۱۳۷۷). انسان در اسلام (المجلد چاپ اوّل). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ـ محمّدحسین طباطبائی. (۱۳۷۸). تفسیر المیزان (المجلد چاپ یازدهم). (سیّد محمّدباقر موسوی همدانی، المترجمون) قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ محمّدمهدی فولادوند. (۱۳۸۱). قرآن‌شناسی (المجلد چاپ اوّل). تهران: مؤسّسه فرهنگی، هنری، سینمایی الست فردا.

ـ مرتضی مطهّری. (۱۳۷۳). مقدّمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (المجلد چاپ هشتم). تهران: انتشارات صدرا.

ـ مهد‌ی ابراهیمی. (۱۳۸۸). انسان‌ شناسی اسلام. مجله انسان‌ شناسی (نامه انسان شناسی)، ۷(۱۱)، ۱۷۷-۱۸۳٫

ـ ناصر فکوهی. (۱۳۸۲). تاریخ اندیشه و نظریّه‌های انسان‌شناسی (المجلد چاپ دوم). تهران: نشر نی.