ریشه‌ها و پیامدهای روابط امنیتی و سیاسی اسرائیل با ترکمنستان

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و چهارم، شماره ۱، پياپي ۹۳، بهار ۱۴۰۲؛ صفحات ۱۵۱-۱۳۵

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* حمید خوشایند

*کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مسائل حوزه آسیای مرکزی و قفقاز

 

چکیده

ترکمنستان یکی از کشورهای مهم در آسیای مرکزی است. با توجه به اینکه امنیت رژیم صهیونیستی از زمان پیدایش آن همواره بر تعامل گسترده و عمیق با محیط پیرامونی و کشورهای مختلف در ابعاد گوناگون وجودی متکی بوده است، بنابراین، ترکمنستان از جمله کشورهای مهمی است که رژیم صهیونیستی در دوره پساجنگ سرد همیشه تلاش کرده است در آن حضور فعال سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی داشته باشد. تقویت روابط با ترکمنستان که یکی از دستورکارهای مهم سیاست خارجی این رژیم است، نتایج مختلف داخلی و منطقه‌ای برای رژیم صهیونیستی در پی دارد: اول، باعث استقرار این رژیم در یکی از کشورهای مهم همسایه ایران می‌شود و در نتیجه، اشراف اطلاعاتی، امنیتی و نظامی این رژیم بر جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند. دوم، در شرایطی که رژیم صهیونیستی مصرف‌کننده انرژی است، باعث انتقال منابع انرژی ترکمنستان ـ که یکی از دارندگان منابع عظیم انرژی در آسیای مرکزی است ـ به اشکال مختلف و از طریق انعقاد قراردادهای همکاری به این رژیم می‌شود. این امر دو پیامد مهم به‌دنبال دارد: یک، بخش مهمی از نیاز انرژیک رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند؛ دو، باعث افزایش درآمدهای ترکمنستان از طریق فروش منابع انرژی می‌شود.
نویسنده مقاله بر این باور است که گسترش مناسبات دوجانبه ترکمنستان و رژیم صهیونیستی، به‌خصوص در ابعاد امنیتی و سیاسی که روی نظم منطقه‌ای موجود در آسیای مرکزی اثر می‌گذارد، پیامدهای مهمی به‌ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران در پی دارد. مقاله حاضر از طریق بررسی ریشه‌ها و ابعاد روابط سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی با ترکمنستان، پیامدهای این مسئله را مورد شناسایی قرار داده است.

واژگان کلیدی

ترکمنستان، رژیم صهیونیستی، روابط سیاسی ــ امنیتی، پیامدها

عنوان مقاله [English]

Lebanon’s 2022 elections; Internal and regional conditions, characteristics and consequences

نویسنده  [English]

 

Hossein Ajurlo

 

چکیده [English]

Abstract

 

Lebanon’s elections have always been of great importance to Lebanon’s domestic actors and regional and international actors due to its internal and external influence. Although this election is considered to be a suitable platform for displaying the power of internal parties and currents as well as foreign actors united by these Lebanese parties and currents due to the parliament-oriented political structure as well as the weak government structure and strong network society, it does not have the power to create structural changes in the distribution of power. It should be analyzed by understanding this fact. This article tries to answer the question regarding the holding of 2022 elections in this country, what are the special conditions and features and consequences of these elections. It seems that the most important conditions and special features of this period of elections are: holding elections in a critical economic situation, the continuation of the internal cohesion of resistance groups and the disintegration of rival currents, the participation of Sunnis without political authority, the decisive results of Christian-Christian competition, the increase in the mobility of groups civil and independent, the intensification of the destructive role of foreign countries and the continuation of political procrastination. Regarding the consequences of the election results, it can be stated as follows: stabilization of the position of the axis of resistance in Lebanon despite the intensification of destruction, continuation of the crisis situation in Lebanon, reduction of the legitimacy of the current Lebanese politicians, continuation of the presence of prime ministers with weak political support, deepening of the political divide, strengthening of the third movement. Increasing political and security movements of the Zionist regime against the resistance.

 

واژگان کلیدی[English]

Keywords

 

Lebanon, 2022 elections, weak government, network society, axis of resistance.

 

 

عنوان مقاله [العربية]

انتخابات لبنان ۲۰۲۲٫٫ الظروف والخصائص والتداعیات الداخلیة والإقلیمیة

چکیده [العربية]

المخلص

لطالما كانت الانتخابات اللبنانیة ذات أهمیة كبیرة للفاعلین المحلیین والإقلیمیین والدولیین بسبب نفوذها الداخلی والخارجی، وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات تعتبر منبرًا مناسبًا لإظهار قوة الأحزاب والتیارات الداخلیة وكذلك الجهات الأجنبیة المتحالفة مع هذه الأحزاب والتیارات اللبنانیة بسبب الهیكل السیاسی النیابی وكذلك الهیكل الحكومی الضعیف وقوة المجتمع الشبكی، ولکن لیس لدیها القدرة على إحداث تغییرات هیكلیة فی توزیع السلطة ویجب تحلیلها من خلال فهم هذه الحقیقة، و تحاول هذه المقالة الإجابة على السؤال المتعلق بإجراء انتخابات ۲۰۲۲ فی هذا البلد و هو: ما هی الشروط الخاصة لهذه الانتخابات ومیزاتها ونتائجها؟ ویبدو أن أهم شروط ومیزات هذه الفترة من الانتخابات هی: إجراء انتخابات فی ظل وضع اقتصادی متأزم، واستمرار التماسك الداخلی لجماعات المقاومة وتفكك التیارات المتنافسة، ومشاركة أهل السنة دون سلطة سیاسیة، والنتائج الحاسمة للمنافسة المسیحیة – المسیحیة، وزیادة تنقل الجماعات المدنیة والمستقلة، وتكثیف الدور الهدام للدول الأجنبیة واستمرار المماطلة السیاسیة، وبخصوص نتائج نتائج الانتخابات، یمكن القول على النحو التالی: تثبیت موقع محور المقاومة فی لبنان رغم تکثیف الدمار، واستمرار الوضع المتأزم فی لبنان، وتقلیص شرعیة السیاسیین اللبنانیین الحالیین، واستمرار وجود رؤساء وزراء مع ضعف الدعم السیاسی، وتعمیق الانقسام السیاسی، وتقویة التیار الثالث، وتزاید الحركات السیاسیة والأمنیة للکیان الصهیونی ضد المقاومة.

الكلمات المفتاحية

لبنان، وانتخابات ۲۰۲۲، وحكومة ضعیفة، ومجتمع شبكی، ومحور مقاومة.