گزارشي درباره تشكيل ارتش متحد عربي

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال شانزدهم، شماره ۱، پياپي ۶۱، بهار ۱۳۹۴؛ صفحات ۱۶۹-۱۸۶

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* دكتر سيدرضا ميرطاهر

* پژوهشگر غرب آسيا

مقدمه

مسئله تشکیل ارتش مشترک عربی در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از موافقت سران عرب با تشکیل آن در اجلاس شرم‌الشیخ در فروردین ۱۳۹۴، جنبه عملی به خود گرفت و در مراحل بعد با برگزاری دو نشست مهم سران ارتش‌های کشورهای عربی در اردیبهشت و خرداد در قاهره و در نهایت اعلام زمان مرداد ۱۳۹۴ به عنوان زمان تشکیل این نیروی عربی، وارد مرحله جدیدی شد. با توجه به آثار و نتایج تشکیل این نیروی نظامی و مداخلات احتمالی آن در خاورمیانه و شمال افريقا به نظر مي‌رسد پرداختن به این پدیده و زمینه‌ها و روند شکل‌گیری و چالش‌های احتمالی جمهوري اسلامي ایران در مواجهه با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. گزارش راهبردی حاضر با هدف تجزیه و تحلیل این موضوع تدوین شده است.