گفتمان رسانه طراز مکتب سلیمانی

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۲، پياپي ۸۲، تابستان ۱۳۹۹؛ صفحات۱۲۵-۱۵۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* سیدعلی‌محمد رضوی

* دکتری جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه صدا و سیما

چکیده

‌مؤلفه‌های شکل‌دهنده به مکتب سلیمانی دارای ابعادی مختلف و در جهت سیر انفسی و آفاقی است که در چارچوب نحوه‌ی برساخته شدن کنش، دانش و بینش شخصی او تجلی پیدا کرده و با استفاده از دال‌های مرکزی و هویت‌ساز توانسته مجموعه‌ای از زنجیره‌های هم ارزی و نظامی منسجم و ترقی‌خواه را در زیست توحیدی خود دنبال نماید. چنین مکتبی، که مبتنی بر پارادایمی توحیدی است و زیرساخت و بستر معنابخش و هویت دهنده به کنشگری‌های شهید سلیمانی بر پایه مضامین فرهنگی و ایدئولوژیک بنا شده است. طبیعتاً مجموعه اجزا و عناصر موجود در این پارادیم که قرار است در این مکتب نقش‌آفرینی نماید و در راستای اهداف بلند آن گام بردارد لازم است با نظام‌واره‌های ارزشی، بینشی و کنشی موجود در شخصیت شهید هماهنگ و همراه باشد. رسانه به عنوان یکی از این ابزارها تلقی می‌شود که گسترش این اندیشه در قالب‌ها و مضامین مختلف از مجرای آن صورت می‌گیرد و در مقام تسری بخش گزاره‌های مکتب در گستره ژئومدیا برای ایجاد قطب‌های جریان رسانه‌ای همسو و ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک می‌تواند عمل نماید. مقاله حاضر ضمن بررسی ‌مؤلفه‌های برجسته گفتمانی مکتب سلیمانی درصدد است با رویکرد توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که رسانه طراز مکتب سلیمانی دارای چه مؤلفه‌ها یا دال‌های مرکزی و گفتمانی است و در اعمال قدرت گفتمان این مکتب چه نقش یا نقش‌هایی می‌تواند ایفا نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد رسانه طراز مکتب سلیمانی رسانه‌ای به لحاظ هنجاری، دارای جهان بینی توحید محور، با دارابودن بودن مسئولیت اجتماعی در برابر مردم، ولایت‌افزا، قدرت گفتمانی فراحوزه‌ای، استعمارستیز و حامی مستضعفان می‌باشد.

واژگان کلیدی

سلیمانی، مکتب سلیمانی، رسانه، گفتمان، رسانه‌های نوین

عنوان مقاله [English]

Media discourse in the style

 of Soleimani School

نویسنده  [English]

Seyyed Ali Mohammad Razavi

چکیده [English]

Abstract

The components that shape the Soleimani school have different dimensions and in the direction of psychic and horizon, which is manifested in the framework of how his personal action, knowledge and insight are constructed, and by using central core and identity-building, he has been able to create a coherent set of equivalence and regular chains. And follow the progressive in his monotheistic life. Such a school, which is based on a monotheistic paradigm and is a meaningful infrastructure and context for the activities of Martyr Soleimani, is based on cultural and ideological themes. Naturally, the set of components and elements in this paradigm that is supposed to play a role in this school and take steps towards its lofty goals, it is necessary to be in harmony with the value, insight and action systems in the personality of the martyr. The media is considered as one of the tools through which this idea is spread in various forms and themes and can act as an extension of school propositions in the field of geomedia to create poles of cohesive, geopolitical and geostrategic media. The present article, while examining the salient components of the Soleimani school’s discourse, seeks to answer with a descriptive and analytical approach the question of what components or central and discourse idiots are in the style of  the Soleimani school’s and what role or roles it can play in exercising the school’s discourse power. Findings show that the Soleimani school-style media has a normatively monotheistic worldview, with social responsibility towards the people, add to Velayat, trans-sectoral discourse power, anti-colonialism and support for the oppressed.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Soleimani, Soleimani School, Media, Discourse, New Media

عنوان مقاله [العربية]

خطاب إعلامي على طراز مدرسة سليماني

چکیده [العربية]

المخلص

المكونات التي تشكل مدرسة سليماني لها أبعاد مختلفة في اتجاه النفس والأفق، والتي تتجلى في إطار كيفية بناء عمله الشخصي ومعرفته وبصيرته، وباستخدام الإشارات المركزية وبناء الهوية، تمكن من إنشاء مجموعة التقدمي في حياته التوحيدية. تستند هذه المدرسة، التي تقوم على نموذج توحيدي وهي بنية تحتية ذات مغزى وسياق لأنشطة الشهيد سليماني، على موضوعات ثقافية وأيديولوجية. بطبيعة الحال، فإن مجموعة المكونات والعناصر في هذا النموذج التي من المفترض أن تلعب دورًا في هذه المدرسة وتتخذ خطوات نحو أهدافها السامية، من الضروري أن تكون منسجمة مع أنظمة القيمة والبصيرة والعمل في شخصية الشهيد. تعتبر وسائل الإعلام إحدى الأدوات التي تنتشر من خلالها هذه الفكرة بأشكال وموضوعات مختلفة ويمكن أن تكون بمثابة امتداد لمقترحات المدرسة في مجال الجيوميديا ​​لإنشاء أقطاب من الإعلام المتماسك والجيوسياسي والجيواستراتيجي. تسعى المقالة الحالية، أثناء فحصها للمكونات البارزة لخطاب مدرسة سليماني، إلى الإجابة بنهج وصفي وتحليلي على سؤال ما هي المكونات أو البلهاء المركزيين والخطابين لأعلام علی طراز مدرسة سليماني وما هو الدور أو الأدوار التي يمكن أن تلعبها في ممارسة سلطة خطاب المدرسة. تُظهر النتائج أن وسائل الإعلام على غرار مدرسة سليماني لديها نظرة توحيدية للعالم، مع مسؤولية اجتماعية تجاه الناس، أضف إلى الولایه، سلطة الخطاب العابرة للقطاعات، ومناهضة الاستعمار، ودعم المظلومين.

الكلمات المفتاحية

سليماني، مدرسة سليماني، إعلام، خطاب، إعلام جديد

ـ قرآن کریم

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۲/۰۴/۹۵٫

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در پایان اجلاس دور روزه خبرگان، ۱۴/۰۶/۱۳۹۲٫

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی رسانه‌های جهان اسلام در حمایت از انتفاضه فلسطین، ۱۱ بهمن ۱۳۸۰.

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ای کشورهای مختلف، ۲۶ اردیبهشت ۸۵.

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما»، ۱۵ بهمن ۱۳۸۱.

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی، ۰۱/۰۴/۱۳۸۳٫

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ای کشورهای مختلف، ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۸۵٫

ـ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولین صدا و سیما،  ۱۱/۹/۱۳۸۳٫

  ـ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۲۸/۲/۱۳۸۳٫

 ـ خمینی (امام)، روح ‌لله، ولایت فقیه، ج۵، ۱۳۸۷٫

ـ عینی‌زاده (موحد)، محمد و مودب، سیدرضا، «نظام‌سازی در نگاه تفسیری آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله)»، مطالعات قرآن و حدیث، س ۱۱، ش ۱ (پیاپی ۲۱)، پاییز و زمستان ۱۳۹۶٫

ـ لسان العرب، ج۱؛ «اسوه»، المصباح، ج۱؛«اسه» مقایسیس اللغه، ج۱، «اسو».

ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج ۱۵، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

ـ مکارم شیرازی، ناصر،  پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=243437&typeinfo=25&catid=22863

ـ مهرداد، هرمز،مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: نشر فاران، ۱۳۸۰٫