فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال شانزدهم ، شماره ۱ ، پیاپی ۶۱، بهار۱۳۹۴، ۲۰۱ صفحه

۱) بررسي ريشه‌ها و ويژگي‌هاي مشترك بحران‌هاي خاورميانه با تأكيد بر بحران سوريه و عراق  

 صفحه ۵-۴۲ 

دكتر احمد زارعان

 

۲)تأثير بحران اوكراين بر روابط روسيه و آمريكا

صفحه ۴۳-۷۸

دكتر شعيب بهمن

 

 

۳) واكاوي سياست انفتاح العبادي؛ روند، چارچوب و نتايج

صفحه ۷۹-۱۰۶

دكتر تورج افشون

 

 

۴) هندسه امام موسي صدر براي آزادي فلسطين      

صفحه ۱۰۷-۱۲۶

دكتر  حسين آجورلو

 

 

 

۵) اسلام‌هراسي غربي؛ زمينه‌هاي اجتماعي و رويكردهاي سياسي     

صفحه ۱۲۷-۱۶۸

دكتر صادق زينالي 

 

 

 

۶) گزارشي درباره تشكيل ارتش متحد عربي      

صفحه ۱۶۹-۱۸۶

دكتر سيد رضا ميرطاهر