فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال چهاردهم،شماره ۵۴ ،تابستان ۱۳۹۲ ، ۲۴۶ صفحه

۱) پيمان امنيتي امريكا ـ افغانستان و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

صفحه ۹-۵۰

حسين شمسي

۲) اخوان‌المسلمين پس از خيزش‌هاي انقلابي؛ چالش‌هاي بازيگري در سطح منطقه‌اي

صفحه ۵۱-۸۴

حسن احمديان

 

۳) چشم‌انداز حل و فصل مسأله كردي در تركيه

صفحه ۸۵-۱۱۲

شعيب بهمن

۴) بررسي مقايسه‌اي رويكرد ايران و روسيه به تحولات افغانستان

صفحه ۱۱۳-۱۴۶

اسماعيل باقري و راحله جمعه‌زاده


۵) سلفيه سوريه بين اصلاح و تكفير

صفحه ۱۴۷-۱۷۶

فرزان شهيدي

۶) اشغال بلندي‌هاي جولان از منظر حقوق‌ بين‌الملل عرفي

صفحه ۱۷۷-۲۰۲

شعيب بهمن

۷) خوانشي در ماهيت متصوفه مصر( گزارش)

صفحه ۲۰۳-۲۱۸

بهزاد قاسمي

دریافت کامل فصلنامه