فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیستم ، شماره ۲ ، پیاپی ۷۸، تابستان ۱۳۹۸ ، ۲۱۲ صفحه

۱) امنیت مردم پایه (مطالعه موردی حشد الشعبی عراق)

 صفحه ۵-۴۶ 

تورج افشون

۲) تأثیرات سیاسی ـ اجتماعی صرخی‌ها در عراق

صفحه ۴۷-۷۰

حمیدرضا اسلامی، امیر قلی‌زاده

۳) ایران و طرح امنیتی روسیه در خلیج فارس؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه ۷۱-۹۶

شعیب بهمن

۴) مذاکرات صلح طالبان در مسکو و ابوظبی

صفحه ۹۷-۱۳۴

اسماعیل باقری

۵) تأثیر عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی بر جبهه مقاومت

صفحه ۱۳۵-۱۶۲

احمد زارعان

۶) وضعیت‌سنجی رژیم اسرائیل در« نبرد نزدیک»

صفحه ۱۶۳-۱۹۴

علی آذری