فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هجدهم، شماره۴، پیاپی ۷۲، زمستان۱۳۹۶، ۱۹۵ صفحه

۱) چالش آمریکا با مراکز ثقل استراتژیک جدید در عراق

 صفحه ۵-۲۸ 

امیرحامد آزاد

۲) حمایت از مقاومت در سیاست خارجی کشورهای شمال آفریقا و مؤلفه‌های مؤثر بر آن

صفحه۲۹-۶۴

مصطفی قاسمی

۳) چشم‌انداز روابط آمریکای ترامپ با انگلیس، آلمان و فرانسه

صفحه ۶۵-۹۰

جواد مددی

۴) تأثیر اقتدار منطقه‌‌ای ایران بر مدیریت حضور روسیه در سوریه‌

صفحه ۹۱-۱۱۲

شعیب بهمن

۵) واگرایی و همگرایی وهابیت و نو عثمانی‌گری در پرونده سوریه

صفحه ۱۱۳-۱۴۸

سیدحمید هاشمی

۶) ساختار دیوبندیه در شبه قاره هند

صفحه ۱۴۹-۱۷۶

مهران شیرازی