فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و سوم ، شماره ۳ ، پیاپی ۹۱، پاییز۱۴۰۱، ۱۹۹ صفحه

۱) ظرفیت‌های سیاست همسایگی دولت سیزدهم در کاهش چالش‌های امنیتی

صفحه ۵-۲۶

حسین آجرلو

۲) افق امنیتی سوریه با فرض استمرار حضور نظامی آمریکا و ترکیه

صفحه ۲۷-۷۹

علی آذری

۳) افق حزب‌الدعوه در آینده سیاسی عراق پس از سال ۲۰۲۰

صفحه ۵۳-۷۹

محمدباقر حکیم

۴) نقش و تأثیر عمان در جنگ یمن

صفحه ۸۱-۱۱۰

توحید محمدزاده

۵) افق تحولات عربستان با پادشاهی محمد بن سلمان

صفحه ۱۱۱-۱۳۲

سیدرضی عمادی

۶) جنگ اوکراین و تأثیر سیاست‌های ناتو بر آن

صفحه ۱۳۳-۱۵۴

جواد مددی

۶) شخصیت‌پردازی مقاومت نلسون ماندلا

صفحه ۱۵۵-۱۸۰

محمدرحیم عیوضی