مدل پژوهشی ارائه شده ی زیر به عنوان شیوه اجرایی و نحوه نگارش پژوهش‌های مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور محسوب می‌شود که حاصل بررسی دقیق شیوه‌های پاسخگویی به نیازهای مؤسسه و همچنین برآوردهای صورت گرفته نسبت به بازخورد پژوهش‌های انجام شده در سال های گذشته شکل گرفته است. این مدل تلاش دارد همچون چراغ راهنمای پژوهشگر برای نگارش پژوهش‌ها عمل کند. در مدل مذکور برای حصول نتایج بهتر استفاده از روش‌های مصاحبه، برگزاری جلسات تخصصی و نشست‌های کارشناسی جزء ملزومات پژوهش محسوب می‌شود. بدین ترتیب روش فوق الذکر در چهار بخش زیر تبیین و ارائه می‌شود:

۱- تعریف مفاهیم مورد استفاده

۳- شیوه نگارش رصدهای تحلیلی

۲- شیوه نگارش پژوهش‌های راهبردی

۴- شیوه‌نامه منبع‌نویسی