تأثیر صلح عربستان و یمن
بر اختلافات و همکاری‌های انصارالله و حزب اصلاح

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و چهارم، شماره ۱، پياپي ۹۳، بهار ۱۴۰۲؛ صفحات ۸۴ ـ ۵۷

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* علیرضا زارعی

* کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه یمن

چکیده

جنگ اوکراین که با حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین آغاز شد، نقطه عطف مهمی در نظم بین‌الملل قلمداد می‌شود و برخی آن را «سرآغاز جنگ سرد جدید» و برخی دیگر «مقدمه احتمالی ورود به جنگ جهانی سوم» می‌دانند. این رویکردها و خوانش‌های مهم نشان از اهمیت این جنگ دارد. اغلب نوشته‌ها در کنار پرداختن به علل شروع جنگ، به پیامدهای آن از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و امنیتی به‌خصوص امنیت غذایی توجه کرده‌اند. یکی از پیامدهای مهم این جنگ علاوه بر تأثیر بر روابط دوجانبۀ روسیه و اوکراین، تأثیری است که می‌تواند بر روابط چندجانبه و امکان جبهه‌بندی‌های جدید در ساختار قدرت و نظم منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. در این خصوص رفتارشناسی ترکیه، با توجه به عضویت در ناتو و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک [این کشور] اهمیت شایانی دارد. بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله نیز با استفاده از روش تاریخی‌‌‌‌‌‌ـ تبیینی و استفاده از چارچوب نظری واقع‌گرایی و رویکرد مصون‌سازی منافع ملی این است که جنگ اوکراین با ایجاد تهدیدها و فرصت‌های هم‌زمان برای منافع ملی ترکیه باعث شده است که این کشور سیاست میانجی‌گری و توازن را برای کاهش تهدیدها و افزایش فرصت‌های این جنگ پیش بگیرد. در همین راستا، یافته‌های مقاله نشان می‌دهد جنگ اوکراین ضمن افزایش اهمیت ژئواستراتژیک ترکیه در عرصه ژئوپلیتیک و ترانزیت انرژی، نقش آنکارا را به‌عنوان یک قطب سوم و میانجی پررنگ کرده است.

واژگان کلیدی

بحران یمن، حزب اصلاح، انصارالله، عربستان، صلح

عنوان مقاله [English]

Turkey’s Foreign Policy Towards the War in Ukraine

نویسنده  [English]

Rahmat Hajimine

چکیده [English]

Abstract

The Ukraine war, which began with Russia’s attack on Ukraine in February 2022, is considered an important point in the international order from the point of view of international relations, so that some consider it the beginning of a new cold war, while others consider it a possible prelude to World War III. Important approaches that show the importance of this war and most of the writings, besides addressing the causes of the start of the war, have also looked at its consequences from various political, economic, environmental and security aspects, especially food security. One of the important consequences of this war, in addition to the bilateral relations between Russia and Ukraine, can be on multilateral relations and the possibility of new fronts in the power structure and regional and global order, in this regard, Turkey’s behavior with regard to its membership in NATO, its geopolitical position And geo-strategic is very important. Therefore, the main question of this article is, what has been Turkey’s foreign policy towards the war in Ukraine? The main hypothesis of the article, using the historical-explanatory method and using the theoretical framework of realism and the approach of protecting national interests, is that the war in Ukraine, by creating simultaneous threats and opportunities for Turkey’s national interests, has caused Turkey to adopt a policy of mediation and balance in order to reduce the threats and increase the opportunities of this war. In this regard, the findings of the article show that the war in Ukraine, while increasing Turkey’s geostrategic importance in the field of geopolitics and energy transit, has enhanced Ankara’s role as a third pole and mediator.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Ukraine war, foreign policy, neo-Ottomanism, Eurasianism, NATO expansion strategy to the east.

عنوان مقاله [العربية]

سیاسة تركیا الخارجیة تجاه الحرب فی أوكرانیا

چکیده [العربية]

المخلص

تعتبر حرب أوكرانیا‌، التی بدأت بالهجوم الروسی على أوكرانیا فی فبرایر ۲۰۲۲‌، نقطة تحول مهمة فی النظام الدولی من وجهة نظر العلاقات الدولیة‌، حتى أن البعض یعتبرها بدایة حرب باردة جدیدة‌، بینما یعتبرها آخرون إنها مقدمة محتملة لحرب عالمیة ثالثًا . كما تناولت القراءات المهمة التی تدل على أهمیة هذه الحرب ومعظم الكتابات‌، إلى جانب معالجة أسباب اندلاع الحرب‌، تداعیاتها من مختلف الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة والأمنیة‌، لا سیما الأمن الغذائی. یمكن أن تكون إحدى النتائج المهمة لهذه الحرب‌، بالإضافة إلى العلاقات الثنائیة بین روسیا وأوكرانیا‌، على العلاقات متعددة الأطراف وإمكانیة ظهور جبهات جدیدة فی هیكل القوة والنظام الإقلیمی والعالمی‌، فی هذا الصدد‌، سلوك تركیا فیما یتعلق عضویتها فی الناتو وموقعها الجیوسیاسی والجیواستراتیجی مهم للغایة. لذلك‌، فإن السؤال الرئیسی للمقال هو‌، ما هی سیاسة تركیا الخارجیة تجاه الحرب فی أوكرانیا؟ الفرضیة الرئیسیة للمقال‌، باستخدام الأسلوب التاریخی التوضیحی واستخدام الإطار النظری للواقعیة ومنهج حمایة المصالح الوطنیة‌، هی أن الحرب فی أوكرانیا‌، من خلال خلق تهدیدات وفرص متزامنة لمصالح تركیا الوطنیة‌، تسببت فی قیام تركیا تبنی سیاسة الوساطة والتوازن لتقلیل التهدیدات وزیادة فرص هذه الحرب. فی هذا الصدد‌، تُظهر نتائج المقال أن الحرب فی أوكرانیا‌، مع زیادة الأهمیة الجیوستراتیجیة لتركیا فی مجال الجغرافیا السیاسیة ونقل الطاقة‌، عززت دور أنقرة كقطب ثالث ووسیط.

الكلمات المفتاحية

حرب أوكرانیا‌، السیاسة الخارجیة‌، العثمانیة الجدیدة‌، الأوروآسیویة‌، إستراتیجیة توسع الناتو نحو الشرق.