فصلنامه بهار ۹۹ شماره ۸۱

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال بیست و یکم، شماره ۱، پیاپی۸۱، بهار۱۳۹۹ ، ۱۶۲ صفحه

۱) معمای حضور و خروج آمریکا از عراق

 صفحه ۵-۲۷ 

عماد اصلانی مناره‌بازاری

۲) ماهیت و پیامدهای توافق‌نامه صلح بین آمریکا و طالبان

صفحه ۲۸-۶۱

محمد صداقت

 

۳) سطح و اندازه مقاومت چین

صفحه ۶۲-۸۱

دکتر شعیب بهمن

۴) نقش و تأثیر همکاری راهبردی ایران و چین بر شرایط و جایگاه محور مقاومت

صفحه ۸۲-۹۹

عفیفه عابدی

۵) بحرانی در کنار، بحرانی بر کنار

صفحه ۱۰۰-۱۲۱

سجاد طایری

 

۶) ابعاد پیدا و پنهان توافق‌نامۀ واشنگتن به نام صربستان و کوزوو! به کام آمریکا و رژیم صهیونیستی

صفحه ۱۲۲-۱۴۳

محمدحسین عباس‌ولدی

دریافت کامل فصلنامه