فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و یکم، شماره ۴، پیاپی۸۴، زمستان۱۳۹۹ ، ۲۰۸ صفحه

۱) شناخت‌شناسی منافع متقابل در محور مقاومت

 صفحه ۵-۳۰ 

محمدرحیم عیوضی

۲)آینده‌پژوهشی بحران قره‌باغ و موقعیت روسیه

صفحه ۳۱-۵۲

دکتر بهرام امیراحمدیان

۳) تهدیدات توسعه حضور ناتو در منطقه برای ایران

صفحه ۵۳-۸۲

محمدجواد سلطانی

۴) آینده‌پژوهی حزب عمران‌خان در پاکستان

صفحه ۸۳-۱۱۴

شهریار فرجی‌نصیری

۵) چشم‌انداز مذاکرات و صلح در افغانستان

صفحه ۱۱۵-۱۳۸

اسماعیل باقری

۶) واکاوی ملی‌گرایی عربی در سوریه و نسبت آن با تفکر مقاومت

صفحه ۱۳۹-۱۵۸

محمد کمالی گوکی

۷) نظریه‌های حکومت در سپهر اندیشه سیاسی اسلام و بدیل آن

صفحه ۱۵۹-۱۸۸

سعدالله زارعی