فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و یکم، شماره ۳، پیاپی۸۳، پاییز۱۳۹۹ ، ۱۶۲ صفحه

۱) الگوپردازی از یک تجربه نهضتی در تراز بین‌الملل (مناسبات ایران و روسیه در بحران سوریه)

 صفحه ۵-۴۱ 

محمود عباسی

۲) امکان‌سنجی تشکیل دولت قوی در یمن

صفحه ۴۳-۷۴

جواد مددی

۳) الگوهای رفتاری ایران و ترکیه در مسایل منطقه

صفحه ۷۵-۱۰۶

علی کاظم‌خانلو

۴) شاخص‌های موج دوم بیداری اسلامی

صفحه ۱۰۷-۱۴۱

محمدرحیم عیوضی

۵) پدیدارشناسی دولت الکاظمی و مسائل عراق

صفحه ۱۴۳-۱۷۲

تورج افشون

۶) امکان‌سنجی راهبردی کردن روابط با پشتون‌ها

صفحه ۱۷۳-۱۹۷

زهرا محمودی