فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هفدهم ، شماره ۳ ، پیاپی ۶۷، پاییز ۱۳۹۵، ۲۱۸ صفحه

۱) تجزيه و تحليل نقش شبکه‌هاي اجتماعي مجازي در جنبش‌هاي اجتماعي جديد با تأکيد بر تحولات مصر آسيا

 صفحه ۵-۴۸ 

حوا ابراهيمي‌پور

۲) بررسي وضعيت اهل سنت عراق پس از داعش

صفحه ۴۹-۷۴

تورج افشون 

۳) نواوراسياگرايي و سياست خارجي روسيه

صفحه ۷۵-۱۰۳

شعيب بهمن 

 

۴) محمد بن سلمان، آينده همکاري‌هاي درون عربي

صفحه ۱۰۵-۱۳۴

مصطفی مطهری

۵) مسلمانان اروپا: بررسي زمينه‌هاي الحاق به شبکه‌هاي تروريستي

صفحه ۱۳۵-۱۸۰

رضا باقری

۶) ترامپ با موضوع کردهاي عراق چه خواهد کرد؟

صفحه ۱۸۱-۱۹۷

قدير نصری