فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال بیستم ، شماره ۱ ، پیاپی ۷۷، بهار ۱۳۹۸ ، ۲۱۰ صفحه

۱) چشم‌انداز روابط عراق با حوزه عربي

 صفحه ۵-۴۰ 

محمود عباسی

۲) ایران و استفاده از ظرفیت‌های روسیه در مواجهه با تحریم‌ها

صفحه ۴۱-۷۰

شعیب بهمن

۳) بررسی مقایسه‌ای رابطه اقتصاد و حمایت از مقاومت در سیاست خارجی کشورهای شمال آفریقا

صفحه ۷۱-۱۰۸

مصطفی قاسمی

۴) هندسه فکری امام خامنه‌ای در باب «مردم‌سالاری دینی»

صفحه ۱۰۹-۱۳۲

سعدالله زارعی

۵) ظرفیت‌شناسی مردم‌سالاری دینی در اندیشه متفکران اهل سنت

صفحه ۱۳۳-۱۶۰

نیره قوی

۶) برسازی مفهوم امت شهروند در ژئوپلیتیک مقاومت

صفحه ۱۶۱-۱۹۰

احمد زارعان