فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست ویکم، شماره ۲، پیاپی۸۲، تابستان ۱۳۹۹، ۱۷۴ صفحه

۱) چارچوبی برای شناخت عادی‌سازی دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن

 صفحه ۵-۳۲ 

جواد مددی

۲)پدیدارشناسی دولت ـ مقاومت (مطالعه موردی مناسبات دولت الکاظمی و جریان مقاومت در عراق)

صفحه ۳۳-۵۸

حامد امیری

۳) ارزیابی عملکرد سیاست خارجی ترکیه در یک سال گذشته چشم‌انداز آن

صفحه ۵۹-۸۲

سجاد طایری

۴) نوع‌شناسی کنش جمهوری اسلامی در بحران سوریه

صفحه ۸۳-۱۰۶

محمود عباسی

۵)چارچوبی برای تحلیل جنبه‌های انسانی مکتب شهید سلیمانی

صفحه ۱۰۷-۱۲۴

ایوب پورقیومی، مجتبی علویان

۶) گفتمان رسانه طراز مکتب سلیمانی

صفحه ۱۲۵-۱۵۴

سیدعلی‌محمد رضوی