فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و دوم، شماره ۴، پیاپی۸۸، زمستان۱۴۰۰ ، ۱۹۸ صفحه

۱) ظرفیت‌سنجی نهضتی بریلوی‌های پاکستان

 صفحه ۵-۳۶

اسماعیل باقری

۲) چشم‌انداز ده ساله امنیت داخلی ترکیه

صفحه ۳۷-۵۸

دکتر شعیب بهمن 

۳) مناسبات استان‌های سنی با دولت مرکزی عراق پس از داعش

صفحه ۵۹-۸۸

دکتر امیرحامد آزاد

۴) ظرفیت‌شناسی عمان در حوزه مقاومت

صفحه ۸۹-۱۱۴

مسلم نیکخواه

۵) بررسی آینده منازعات داخلی عراق پس از داعش

صفحه ۱۱۵-۱۴۲

دکتر تورج افشون

۶) چشم‌انداز معارضین امنیتی در سوریه

صفحه ۱۴۳-۱۷۹

دکتر احمد زارعان